Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Lausunnot

2017

Lausunto hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 26.4.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on oltava mahdollisuus toimia kasvupalveluiden tuottajina samoilla edellytyksillä kuin nykyisin työvoimakouluttajina.

Yritysten kilpailukyvyssä osaamisella on suuri merkitys ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien rooli osaamisen kehittäjänä on tärkeä.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 10.3.

Koulutuksen arvioinnin riippumattomuus on varmistettava Opetushallituksen johtosäännössä selkeästi, kun Kansallinen koulutuksen arviointikeskus siirtyy Opetushallituksen erillisyksiköksi.

Lausunto ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmasta hyödyntämisestä korkeakoulujen valintamenettelyissä 9.3.

Nykyisin ammatillista tutkintotodistusta ei huomioida lainkaan korkeakouluvalinnoissa, mikä asettaa ammatillisen tutkinnon suorittaneet eriarvoiseen asemaan ylioppilastutkinnon suorittaneiden kanssa. Asia on ongelmallinen ammatillisen koulutuksen vetovoimalle, ja siitä voi tulla ongelma korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnille.

Lausunto komission ehdotuksista osaamisohjelmasta Euroopalle 20.1.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tukee toimenpiteitä, joilla edistetään työllisyyttä, elinikäistä oppimista ja kansainvälistä liikkuvuutta. Kansainvälisyystaitojen, kuten kielitaidon ja kyvyn toimia eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa, tarve kasvaa jatkuvasti ammatillista osaamista edellyttävissä tehtävissä.

Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla 20.1.

AMKE ei tue komission ehdotusta tutkintojen lisäämisestä eurooppalaiseen ammatti- ja osaamisluokitus ESCO:on, koska tämä aiheuttaisi koulutuksen järjestäjille ylimääräistä hallinnollista taakkaa.

Lausunto ylioppilastutkinnon hyödyntämistä korkeakoulujen valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportista ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä 25.1.

AMKE vaatii, että valintoja uudistettaessa huomioidaan myös ammatillisen koulutuksen, ei vain lukion käyneet.

2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 19.12.

Esitettyyn lakiin sisältyy runsaasti yksityiskohtaista säätelyä, joista aiheutuu koulutuksen järjestäjälle hallinnollinen taakka. Tämä vie voimavaroja itse koulutuksesta.

Lausunto perusopetuslain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 21.11.

Esitykseen sisältyy nykyistä selkeämpi mahdollisuus sisällyttää perusopetuksen opintoihin työelämään tutustumista ja vapaavalintaisia ammatillisia opintoja. Lisäksi poistetaan nykyistä moninkertaista osaamistason arviointia ja suunnitelmien tekemistä. AMKE kannattaa näitä esityksiä.

Lausunto hallituksen esityksestä opintotukilain ja tuloverolain muuttamisesta HE 229/2016 16.11.

AMKE ry pitää myönteisenä, että toisen asteen opiskelijoiden opintotukea parannetaan. Luopuminen vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintorahaan on tervetullut. Esityksellä korjataan opintotuen suurin tämän hetkinen epäkohta.

Lausunto esityksestä yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta HE 231/2016 16.11.

AMKE ry:llä ei ole huomautettavaa esitykseen.

Lausunto vuoden 2017 rahoituslaista HE 177/2016 3.11.

AMKE muistuttaa, että koulutuksen opiskelijakohtaista rahoitusta on leikattu vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi moni koulutuksen järjestäjä on menettänyt aloituspaikkoja, mikä on vähentänyt organisaation saamaa rahoitusta. Edellytykset koulutuksen järjestämiseen eriytyvät voimakkaasti maan eri osissa. On vaara, että valmisteilla oleva uusi rahoitusmalli vahvistaa tätä kehitystä.

AMKEn lausunto sote- ja maakuntalakiluonnokseen 31.10.

Ammatillinen koulutus ja AMKE ry koulutuksen järjestäjien edustajana haluavat olla kehittämässä uudenlaista kumppanuutta sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa koulutetun henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Ammatillinen koulutus ja SOTE ovat merkittävä osa alueiden elinvoiman edistämistä.

Opiskelijahuollon tehtävä opiskelijan toimintakyvyn ylläpitäjänä, terveyden edistäjänä ja elinikäisen oppimisen valmiuksien tukijana edellyttää tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjän kanssa. 

Lausunnot hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

Asiantuntijalausunto Sivistysvaliokunnalle 11.10.2016 

Asiantuntijalausunto Sivistys- ja tiedejaostolle 7.10.2016

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on supistunut vuoden 2013 jälkeen. Vuonna 2017 ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus on noin 331 miljoonaa euroa eli 19,5 % alhaisempi kuin vuonna 2013. Määrällisesti suurin 190 miljoonan euron leikkaus kohdistuu vuoteen 2017, mikä heikentää koulutuksen saavutettavuutta. 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä 15.8.

AMKE kannattaa lain säätämistä tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä.
Huomautamme vaarasta, että viitekehys vahvistaa tarpeettomasti koulutusjärjestelmän sisäisiä raja-aitoja.

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 pykälän muuttamisesta 15.8.

AMKE kannattaa esitettyä lakimuutosta muille kuin oppivelvollisille tarkoitettua perusopetusta
koskevan perusopetuslain 46 § muuttamisesta.

AMKE kannattaa, että laissa säädetään nykyistä selkeämmin mahdollisuudesta sisällyttää perusopetuksen opintoihin työelämään tutustumista ja vapaavalintaisia ammatillisia opintoja. Lisäksi poistettaisiin nykyistä moninkertaista osaamistason arviointia ja suunnitelmien tekemistä.

Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta 13.8.

AMKEn mukaan enimmäisopiskelijamäärien sääntelystä pitää luopua. 

Esityksestä ei suoraan selviä, miksi opiskelijamääriä esitetään leikattavaksi prosentuaalisesti enemmän kuin leikattava summa on rahoituksesta.

Koulutuksen järjestäjien näennäisestä harkinnanvarasta riippumatta leikkaus alentaa tosiasiallisesti opiskelijakohtaista rahoitusta johtaen irtisanomisiin ja lomautuksiin.

Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta 12.8.

AMKE tukee luopumista vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta.

Ammatillisen koulutuksen reformin valmistelussa on huolehdittava, että opiskelijoiden oikeutta opintotukeen ei heikennetä.

Sivistysvaliokunnan kuuleminen oppisopimuskoulutuksen nykytila ja tulevaisuus, käytännön haasteet ja mahdollisuudet 8.6.

Oppisopimus on tärkeä osa suomalaista ammatillista koulutusta. Se on kustannustehokas, työllistävä ja opiskelijaa motivoiva koulutusmuoto, joka ei vaadi investointeja erillisiin oppimisympäristöihin. Opiskelija on opintojensa aikana työsuhteessa ja veronmaksaja.

Lausunto ehdotuksesta koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi 11.5.

AMKE pitää esitystä 11 työryhmän muodostamasta ennakointifoorumista perusteltuna ja koulutuksen järjestäjät ovat valmiit osallistumaan ennakointifoorumiin. Esityksestä puuttuu kuitenkin selkeä strateginen kärki - toiminnallinen muutos jää esityksessä taka-alalle, kun huomio on organisaatiomuutoksessa.

AMKElla ei ole huomautettavaa koulutustoimikuntajärjestelmää koskevan asetuksen kumoamiseen.

Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020 VNS 3/2016 vp 27.4.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on tyytyväinen hallituksen linjaukseen, jonka mukaan valtionosuusrahoituksen indeksileikkaukset kompensoidaan OKM:n hallinnonalalla.
Samalla ilmaisemme jälleen huolemme vuoden 2017 määrärahojen leikkauksesta (190 miljoonaa euroa), mikä alentaa pysyvästi koulutuksen rahoitusta. Lisäksi ilmaisemme huolemme nuorisotakuun toteutumisesta suurtyöttömyyden aikana.

Lausunto ammatillista koulutusta koskevasta lainsäädännöstä HE 35/2016 12.4.

AMKE ry toteaa, että esitys mahdollistaa kokeilut näyttötutkintojen osalta niin, että kokeilu ulottuu myös tutkinnon suorittamiseen valmistavan koulutuksen lisäksi. Tämä mahdollistaa poikkeamisen kielitaitovaatimuksista, joka tukee koulutusvientiä edistäviä kokeiluja ja myös maahanmuuttajien koulutusta.

Lausunto näyttötutkintomestarin koulutusohjelman luonnoksesta 11.4.

AMKE ry katsoo, että uudistus on jätettävä odottamaan uutta ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä ja sen tarpeita. Jatkossa opettajuudessa tapahtuvien muutosten ja osaamistarpeiden päivitysten valmistelu on tehtävä ammatillisten koulutuksen toimijoiden toimesta tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uudesta virastosta 7.4.

AMKE ry katsoo, että uuden viraston tehtävänä on palvella ja neuvoa koulutuksen järjestäjiä, ei ohjata niitä. OKM:n ja uuden viraston työnjako on määriteltävä yksiselitteisesti. Kaksinkertaista tai delegoitua ohjausvelvollisuutta ei pidä säätää.

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta 4.4.

AMKE esittää, että valtioneuvoston periaatepäätöksessä automaatiosta ja robotiikasta on selkeästi huomioitava ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluihin kohdistuvat koulutustarpeet. Teknologian ja työelämän muutokset korostavat ammatillisen aikuiskoulutuksen merkitystä

Lausunto ammatillisen koulutuksen lakimuutoksista 18.2.

​Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 § muuttamisesta

Lausunto itsehallintoalueista ja soteratkaisusta 19.1.

AMKE ry vastustaa julkisuudessa esitettyjä aikeita siirtää ammatillinen koulutus osaksi perustettavia itsehallintoalueita.

Korostamme, että rahoitus on jatkossakin maksettava koulutuksen järjestäjille, jotka käyttävät sen vain koulutukseen ja sen edellyttämiin välttämättömiin investointeihin.

Huomautamme, että sote-uudistuksella on vaikutusta oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämiseen, mistä säädettiin vuonna 2014 voimaan tulleella lailla. 

2015

Lausunto sivistysvaliokunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 19.11.

​AMKE esittää valtion luovuttamaan omaisuuteen kohdistuvien rasitusten poistamista, kun koulutuksen järjestäjiä vaaditaan säästämään seinistä ja a rahoituksen leikkaukset pakottavat koulutuksen järjestäjää keskittämään toimintaansa harvempiin yksiköihin. 

Lausunto hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi vuodelle 2016 14.10

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry pitää ammatilliseen koulutukseen rahoituksen leikkausten määrää ja aikataulutusta kohtuuttomana. Tarpeesta kehittää ja kehittyä AMKE on samaa mieltä. Toimintatapojen uudistaminen edellyttää kuitenkin nykyisen yksityiskohtaisen sääntelyn purkamista, luopumista rinnakkaisista koulutuksen järjestämismuodoista ja sovittuihin tavoitteisiin kannustavaa rahoitusjärjestelmää.

Aikuiskoulutukseen kohdistuva 4000 opiskelijatyövuoden leikkaus on yhteiskuntapoliittisesti mahdoton huomioiden maahanmuuttajien määrän kasvu ja yhteiskunnan rakennemuutoksen yhtäaikainen vaikutus. 

Lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelmasta luopumisesta 9.10.

​​AMKE kannattaa esitystä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta luopumisesta. AMKE esittää laadittavaksi vuoteen 2025 ulottuvan ammattiosaamisen strategian, koska koulutuksen kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä tavoitteita. AMKE muistuttaa, että pelkkä talousohjaus ei riitä kansalliseksi koulutuspolitiikaksi tai koulutusjärjestelmän valtakunnallisten tavoitteiden viestimiseen.

Lausunto rahoituslain muutoksista vuodelle 2015 (budjettilaki) 10.9.

​AMKE toteaa, että indeksijäädytysten vakinaistaminen vuosille 2016–2019 vie pohjaa koulutuksen pitkäjänteiseltä kehittämiseltä. Investointien takuusumman poistuminen 2016 vaikeuttaa valtion aikoinaan luovuttamien kiinteistöjen saneerausta, koska koulutuksen järjestäjät eivät voi poistojen kautta varautua näiden kiinteistöjen korjaustarpeisiin. AMKE esittää valtion luovuttamaan omaisuuteen kohdistuvien takaisinperintöjen ja lupamenettelyn poistamista. 

Lausunto koulutuspalvelujen arvonlisäverotusohjeesta A81/200/2015 20.8.

Koulutuspalveluiden arvonlisäverotuksen käytäntöjen selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen on Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n mielestä tärkeää, mutta koulutuspalvelujen arvonlisäverotus on vain yksi osa koulutuksen järjestäjän toiminnan arvonlisäverotusta.

Ohjeluonnoksessa on hyvistä tavoitteista huolimatta yhä tulkintaongelmia, joihin ohjeessa tulee esitettyä luonnosta yksikäsitteisemmin ottaa kantaa.

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi henkilökohtaistamisesta 8.6.

AMKE lausui sivistysvaliokunnalle järjestäjäverkko- ja rahoituslaeista, HE306/2014 ja HE 310/2014

AMKE ry pitää perusteltuna ja oikeansuuntaisena koulutusjärjestelmän toiminnan tehostamista ja resurssien suuntaamista yksilön ja työelämän tarpeisiin vastaavan laadukkaan koulutuksen järjestämiseen. Järjestämislupien myöntämisessä on oltava etukäteen määritetyt kriteerit. Lupien myöntämisen on ensisijaisesti perustuttava tulevaisuuden koulutustarpeisiin. Ehdotettu rahoitusmalli on monimutkainen ja koulutuksen järjestäjän näkökulmasta vaikeaselkoinen. Uuden rahoitusmallin tavoitteet: ennakoitavuus, läpinäkyvyys ja selkeys eivät toteudu ehdotuksessa 17.2.2015

Lausunto opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 23.1.2015

Lausunto ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintaa koskevien asetusten muuttamisesta 23.1.2015

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 307/2014 vp) eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta 22.1.2015

2014

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 14.11.2014.

Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 26.8.2014.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi