Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Lausunnot

Lausunto Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportista

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 14.2.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportin esityksiä kokonaisuudessaan kannatettavina. 

Työryhmän määrittelemät kriteerit koskien osaamiskokonaisuuksien osaamisperusteisuutta, säädösperustaa, tehtävää, vakiintuneisuutta, tunnettuutta sekä osaamiskokonaisuuksien laajuutta muodostavat selkeän lähtökohdan arvioida osaamiskokonaisuuksien sijoittamista viitekehykseen. Tämä on tärkeää päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta.
 

Lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018

Sivistysvaliokunnalle 14.2.
Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 käsittelee laaja-alaisesti tasa-arvolain toteutumisesta työelämässä, koulutuksessa ja laajemmin yhteiskunnassa.

AMKE ry haluaa tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta nostaa esiin monien ammattien sukupuolittuneisuuden ja nuorten oppimisvalmiuksien puutteet.
 

Lausunto hallituksen esitykseen liikenteen ammattipätevyyslainsäädännön muuttamisesta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 15.1.
AMKE pitää hyvänä, että koulutusvaihtoehtojen rinnalle nostetaan koevaihtoehto. Lisäksi pidämme hyvänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö edelleen myöntää luvan ammatillisen koulutuksen järjestäjille kuljetusalan perustason koulutukseen. Osaamisperusteisuuden vahvistuminen liikenteen ammattipätevyyksien suorittamisessa on jo osa ammatillista koulutuksen osaamista.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Sivistysvaliokunnalle 15.1.
AMKE pitää esityksen tavoitteita ja ehdotuksia pääosin kannatettavina.

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta keskeistä on, että eHOKS-palveluun tallennettavat tiedot ja tietojensaantioikeudet opiskelijaa koskevissa asioissa on määritelty mahdollisimman selkeästi. Rekisterinpitäjänä koulutuksen järjestäjä vastaa tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.

Lausunto asetusluonnokseen SORA-alojen pääsy- ja soveltuvuuskokeista

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 11.1.
AMKEn mukaan asetusmuutos ei ratkaise ns. SORA-alojen soveltuvuus- tai soveltumattomuusongelmia. AMKE pitää hyvänä esitystä koulutuksen järjestäjien vapaaehtoisuudesta ottaa käyttöön pääsy- ja soveltuvuuskokeita.  

Muutosesitys asettaa koulutukseen hakijat eri arvoiseen asemaan, koska esitetty muutos koskisi vain kevään yhteisvalintaa, ei jatkuvaa hakua tai työvoimakoulutusta. Muutoksen tulisikin koskea kaikkia hakuväyliä hakijoiden yhdenvertaisuuden takia.

Lausunto varhaiskasvatusasetus / lastenhoitajan pätevyys 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 10.12.
AMKE ry pitää varhaiskasvatusasetuksen muutosesitystä myönteisenä osoituksena tunnustaa ammatillisen koulutuksen tuottamaa monipuolista varhaiskasvatusosaamista sekä keinona parantaa työllisyyttä. Muutosesitys korjaisi nykyisiä tiukkoja kelpoisuusvaatimuksia.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Sivistysvaliokunnalle 28.11.
AMKE ei kannata ehdotusta, jonka mukaan ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi suoritettava viisi koetta.

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Sivistysvaliokunnalle 18.11.
AMKE kannattaa

 • Tilauskoulutuksen laajentamista koskemaan ETA-alueen kansalaisia
 • Korkeakoulujen erillishakua, mutta korostaa, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita opiskelijoita tulee kohdella tasavertaisesti erillishakua toteutettaessa
 • Opiskelijan siirtymistä korkeakoulun sisällä toiseen tutkintoon
  • AMKE haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että erityisesti korkeakoulusta toiseen siirryttäessä ei suoritetuttuja opintoja tunnusteta riittävästi.

AMKE ei kannata

 • esitystä ylemmän ammattikorkeakoulutkinnon hakukelpoisuudesta sen kaltaisena kuin se on nyt esitetty.

Lausunto laista kotouttamisen edistämisestä

Sivistysvaliokunnalle 14.11.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on lakisääteinen velvoite osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ammatillisessa osaamisessa. AMKE pitää tärkeänä, että maahanmuuttajien osaaminen pystytään hyödyntämään tehokkaasti ohjauksen ja työllistämisen palveluissa.

Lausunto ylioppilastutkinnon rakenteen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.10
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE vastustaa ehdotusta, jonka mukaan ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi suoritettava viisi koetta.

Kaksoistutkinnon suorittaminen on vaativaa. Ehdotettu viiden kokeen rakenne nostaisi varmasti monella opiskelijalla kynnyksen liian korkeaksi suorittaa ammatillisen koulutuksen lisäksi ylioppilastutkinto. Kaksoistutkinnon suorittajien määrä kääntyisi laskuun.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sivistysvaliokunnalle 9.11.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE kannattaa esitystä pienituloisten perheiden lukio tai
ammatillisen koulutuksen opiskelijoille maksettavasta opintotuen oppimateriaalilisästä.

Lausunto valtioneuvoston selonteosta "Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella" luonnokseen

Valtiovarainministeriölle 5.11.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry pitää selontekoa uuden teknologian hyödyntämisestä tärkeänä yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Tarvittavan tiedon tulee olla käytettävissä päätöksenteon eri tasoilla. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkökulmasta keskeisimmät tietolähteet ja -palvelut ovat KOSKI-palvelu, kehitteillä oleva eHOKS-palvelu, Opintopolku -palvelu, opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen sekä Tilastokeskuksen koulutustiedot. 

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.10
AMKE ry kannattaa ehdotusta siltä osin, kuin se koskee vanhempien tulojen vaikutusta opintorahan perusmäärään ja asumislisään. AMKE ry:llä ei ole kantaa ehdotukseen apurahojen huomioonottamisesta opintotuessa. 

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriölle 9.10.
AMKE kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain muuttamista siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvien palveluntuottajien tulisi ottaa sosiaali- ja terveysalan ammatillisia tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja suorittavia opiskelijoita harjoitteluun ilman erillistä korvausta.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 4.10.

 • Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen selvästi perustutkintoja alhaisempia rahoituskertoimia tulisi tarkistaa, jotta niiden toteuttaminen olisi koulutuksen järjestäjän näkökulmasta taloudellisesti houkuttelevaa.
 • Ammatillisella koulutuksella on työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Tässä onnistuminen edellyttää, että tutkimuksen ja kehittämisen näkökulma tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi ammatillista koulutusta.
 • Tutkimus- ja innovaatiorahoitus on mahdollistettava ammatilliselle koulutukselle.
 • AMKE esittää vähintään 10 prosentin korotusta ammatillisen koulutuksen valtionosuuksiin kasvaviin koulutustarpeisiin vastaamiseksi.
 • Pienten ja lyhytkestoisten hankkeiden rahoittamisen sijaan opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi koota ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeita riittävän suuriksi ja pitkäkestoisiksi kokonaisuuksiksi.
 • AMKE esittää, että osana reformin toimeenpanon tukemista suunnattaisiin hankerahoitusta keskijohdon työn tukemiseen ja osaamisen kehittämiseen.
 • AMKE esittää, että KOSKI-järjestelmään laaditaan kiireesti koulutuksen järjestäjille koontiraportteja heidän palveluun viemistään tiedoista

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 3.10.
Talousarviossa esitetyillä resurssilla ammatillinen koulutus ei kykene toteuttamaan sille asetettuja tehtäviä. Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan merkittäviä taloudellisia lisäresursseja, jotta se pystyy vastaamaan kaikkiin sille asetettuihin tehtäviin.

AMKE ry esittää vähintään kymmenen prosentin korotusta ammatilliseen koulutukseen suunnattuun määrärahaan.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräistä siihen liittyvistä laeista

Valtiovarainministeriölle 28.9.
AMKE pitää tiedonhallinnan uudistuksen yleisiä tavoitteita pääosin hyvinä. Lakiesitys on uitenkin vaikeasti hahmottuva. Esitys on osin hyvin yleisluonteinen, osin taas liian yksityiskohtainen. Esityksen taloudellisia vaikutuksia ammatillisen koulutuksen järjestäjille on mahdotonta arvioida luotettavasti ja kattavasti.

Lausunto ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 3.9.
AMKE pitää tärkeänä esitystä, että englanninkielisen ylioppilastutkinnon suorittaminen olisi yhdenvertaisesti mahdollista sekä lukiokoulutuksen opiskelijalle, että ammatillisen perustutkinnon opiskelijalle, joka suorittaa opintonsa pääasiassa englanninkielellä. Englanninkielisen ylioppilastutkinnon voisi lisäksi erityisestä syystä suorittaa henkilö, jolla rehtori katsoo olevan riittävät kielelliset edellytykset englanninkielisen tutkinnon suorittamiseen.  

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 20.8.2018
AMKE pitää esityksen tavoitteita ja ehdotuksia pääosin kannatettavina. Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon laajentaminen opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kuuluvilla tiedoilla sekä tiedoilla muusta ammatillisesta koulutuksesta tukisi vuoden alussa voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen lain toimeenpanoa.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 10.8.2018
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry pitää hyvänä esitystä oppimateriaalilisästä lukio- tai ammatillisen koulutuksen alle 20-vuotiaalle pienituloisen perheen opiskelijalle. On kannatettavaa, että oppimateriaalilisä kohdennetaan sitä ensisijaisesti tarvitseville eli heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville opiskelijoille.

Lausunto varhaiskasvatusasetuksen 3 §:stä 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.7.2018
AMKE ei kannata asetusluonnoksen mukaista kelpoisuusehtojen tiukkaa määrittelyä. Työnantajalla tulee olla laajempi mahdollisuus palkata sopivia henkilöitä erilaisiin varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Esimerkiksi hoidon ja hoivan osaamista voidaan joissakin yksiköissä tarvita jopa nykyistä enemmän. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta tulee tällä asetuksella erittäin säädelty, eikä se mahdollista paikallisten tarpeiden eikä henkilöstön saatavuuden realistista huomioimista. AMKEn näkemyksen mukaan asetuksen peruslähtökohta on siis väärä.

Lausunto liikennepalveluhankkeen kolmannesta vaiheesta 

 

Liikenne- ja viestintäministeriölle 19.6.
Ammattipätevyyden suorittamisen moninaistaminen ei saa keventää ammattiosaamisen vaatimusta. Mikäli muutoksen tavoitteena on vain hakea nopeaa ja edullisempaa mahdollisuutta päästä kuljettajaksi, on vaarana liikenneturvallisuuden vaarantuminen ja soveltumattomien siirtyminen alalle. AMKE muistuttaa myös, että pelkkä ammattipätevyys ei anna riittävää osaamista monipuolisissa logistiikka-alan tehtävissä toimimiseen.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Sivistysvaliokunnalle 31.5.
Esitetty muutos on luonnollinen seuraus jo päätetyistä tutkintorakenteen muutoksista, tutkintojen
yhdistämisestä sekä osaamisalojen aiempaa laajemmasta käytöstä. AMKE tukee tehtäviä muutoksia.
Koemme myös, että lakimuutokset perustelut opiskelijan oikeusturvasta ja tarpeettoman sääntelyn
välttämisestä ovat relevantteja ja oikeita.

Samalla AMKE huomauttaa, että opiskeluun soveltumattomuuden eli nk. SORA-alojen ja -tutkintojen
kokonaistarkastelun tarve on ilmeinen.

Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta 2019-2022

Sivistysvaliokunnalle 8.5.2018

 • Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikohtaista rahoitusta on korotettava ja indeksijäädytyksistä luovuttava
 • Ammatillisen koulutuksen rooli innovaatiojärjestelmässä on tunnistettava ja toinen aste otettava mukaan innovaatiorahoituksen kumppaniksi
 • Koulutusjärjestelmän rahoituksen kokonaisuus on arvioitava hallinnonalat ylittäen

Lausunto ehdotuksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamiseksi 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.3.2018
Lausunnossaan AMKE:

 • esittää, että opiskelijapalautteen kerääminen aloitetaan siinä vaiheessa, kun KOSKI-järjestelmä toimii prosessia ja tunnistautumista tukevana järjestelmänä. Tämä edellyttää asetuksen voimaantulon siirtämistä.
 • esittää, että opiskelijapalautteen keräämisen toimivuutta ja kohdentumista arvioidaan kokonaisuutena vuonna 2020.
 • ei yhdy asetuksen vaikuttavuuden arviointiin, vaan toteaa, että kyseessä on merkittävä koulutuksen järjestäjien lisätehtävä.

Lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.3.2018
AMKE pitää tärkeänä selvityshenkilöiden esitystä, että englanninkielellä opiskeleville ammatillisen koulutuksen opiskelijoille tulee yhdenvertaisesti tarjota mahdollisuutta kahden tutkinnon eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Kaksoistutkinnon merkityksen ja laajuuden vuoksi kehittämistyön tulee olla samanaikaista. 

Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.3.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.3.2018
Pykälässä esitetään varhaiskasvatuksen henkilöstön rakenteeseen merkittäviä muutoksia, joita Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ei sellaisenaan tue. Lakiluonnoksessa tai sen taustalla olevissa selvityksissä ei tunnisteta ammatillisen toisen asteen suorittaneiden kasvatuksen, ohjauksen ja varhaispedagogiikan osaamista eikä ammatillisten tutkintojen 1.8.2018 voimaan astuvia, uudistuneita ammattitaitovaatimuksia. Samalla se jättää huomioimatta lapsiryhmien varsin monenlaiset hoivan ja kasvatuksen tarpeet.

Seutukaupungit ammatillisen koulutuksen kumppaneiksi

Valtiovarainministeriölle 19.3.2018
AMKE allekirjoittaa selvityshenkilön johtopäätöksen, että erityisesti toisen asteen ja ammattikorkea-koulutasoisen koulutuksen merkitys on seutukaupungeille suuri. Johtopäätöksestä seuraavat selvityshenkilön konkreettiset toimenpide-ehdotukset kuitenkin puuttuvat. Seutukaupunkien kilpailukyvyn vahvistaminen sekä alueiden elinkeinoelämän kasvun tukeminen yhteistyössä vaatii sekä kulttuurisia että käytännöllisiä toimia.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 7.3.2018
AMKE ry pitää lukiouudistusta oikeansuuntaisena. Uudistuksen vaikuttavuutta vähentää kuitenkin se, että toisin kuin ammatillisen koulutuksen uudistuksessa, rahoitusjärjestelmään ei ainakaan tässä vaiheessa tehty muutoksia.

Monikielisyys vahvuudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 27.2.2018

Palaute Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan

Valtioneuvoston kanslia 7.2.2018
AMKE esittää uusina toimenpiteinä

 • valmisteltavaksi ”roskapankkia”, johon koulutuksen järjestäjiltä ja mahdollisesti muiden julkisten palvelujen tuottajilta tarpeettomaksi jääviä kiinteistöjä voitaisiin siirtää,
 • että myös julkista palvelutuotantoa järjestävät yksityisoikeudelliset koulutuksen järjestäjät ja heidän tilansa huomioidaan Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmassa,
 • osana opiskelija-asumisen kokonaisuutta ja koulutuksen aidon saavutettavuuden turvaamista tulee varmistaa koulutuksen järjestäjien mahdollisuus pitää kunnossa opiskelija-asuntoloita,
 • että yhteistyötä tiivistetään erityisesti Rakentamisten ympäristön ennakointifoorumin kanssa ja varmistetaan näin alan ammatillisen koulutuksen tutkinnonperusteiden vastaavuus ajankohtaiseen tarpeeseen ja uusimpaan tietoon.

2017 ja vanhemmat

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi