Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Kannanotot

Useat ammatillisen koulutuksen ongelmat ovat ennaltaehkäistävissä toimivalla laatujärjestelmällä. Opiskelijapalaute on luontainen osa sitä. Opiskelijoiden osallistaminen on jatkuvan kehittämisen työkalu, jolla ei vain arvioida mennyttä vaan kehitetään toimintaa jatkuvasti.

Lue kannanotto tästä

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ovat erittäin huolestuneita eduskunnan käsittelyssä olevan ylioppilastutkinnon rakennemuutoksen vaikutuksista kaksoistutkinnon suosioon tulevaisuudessa. Järjestöt vastustavat esitystä, jonka mukaan ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi jatkossa suoritettava nykyisen neljän kokeen sijaan vähintään viisi koetta ja huomauttavat, että hallituksen esityksen valmistelussa ei ole huomioitu kaksoistutkinnon suorittajien asemaa.

Lue kannanotto tästä

AMKEn budjettiriihikannanotossa esitetään merkittäviä lisäpanostuksia ammatilliseen koulutukseen vuoden 2019 budjetissa.

Talouden noususuhdanteesta tulee saada mahdollisimman suuri hyöty yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi ja työllisyyden kestävän kasvun toteutumiseksi. Tämä edellyttää voimakkaita panostuksia ammattiosaamiseen.

Lue kannanotto tästä

Hallituksen tavoitteen toteuttamiseksi AMKE vaatii

  • täsmäpanostuksia aikuisten kouluttamiseen 
  • ammatillisen koulutuksen indeksikorotusten jäädyttämisestä luopumista
  • ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen lisäämistä
Lue kannanotto tästä

Asetusluonnoksessa on humanistisen ja kasvatusalan tutkintoja ryhmitelty sosiaali- ja terveysalan tutkintojen yhteyteen. Tämä kiristäisi näiden tutkintojen opettajilta vaadittavaa pätevyyttä. 

Lue kannanotto tästä

AMKE vetoaa, että STM ja OKM ohjeistavat ja kannustavat sosiaali- ja terveysalan työnantajia osallistumaan koulutusyhteistyöhön jatkossakin. Koulutuksen jatkuminen laadusta tinkimättä pitäisi olla työnantajien, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden yhteinen etu.

Lue kannanotto tästä

Tarpeettomille oppilaitoskiinteistöille tarvitaan roskapankki.Tyhjien ja turhien tilojen ylläpitäminen tai purkaminen kuluttaa koulutuksen rahoitusta.

Lue kannanotto tästä

Ammattipätevyyden suorittamisen muuttaminen ei saa keventää ammattiosaamisen vaatimusta

Lue kannanotto tästä

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittää ammatillisen koulutuksen arvioinnin ja muun tiedonkeruun uudistamista, määrän vähentämistä ja parempaa aikatauluttamista, jotta koulutuksen järjestäjät voivat huomioida arvioinnit omaa työtään suunnitellessaan. 

Lue kannanotto tästä

AMKE, Kuntaliitto ja OAJ esittävät, että ammatillisen koulutuksen perusrahoitus olisi jatkossa 60 prosenttia. Eduskunnan saamassa lakiesityksessä perusrahoituksen osuus on 50 prosenttia.

Lue kannanotto tästä

AMKE vaatii, että valintoja uudistettaessa huomioidaan myös ammatillisen koulutuksen, ei vain lukion käyneet.

Lue kannanotto tästä

Osaamisen kehittäminen ja koulutus on otettava vakavasti työllisyyspaketin valmistelussa. Hallituksen huhtikuussa julkaisemissa työllisyys- ja yrittäjyyspaketeissa ei mainittu koulutusta eikä osaamista. 

Pelkkä perehdyttäminen ei riitä, kun uudet työtehtävät vaativat rekrytoitavalta henkilöltä uutta osaamista. Suomen talous ei nouse viime vuosikymmenen taidoilla, kun kilpailijamme siirtyvät uusin tuotantotapoihin. Erityistä huomiota kaipaavat työttömät, joilta puuttuu ammatti tai jotka joutuvat vaihtamaan ammattia.

Lue kannanotto tästä

AMKEn hallitus pitää välttämättömänä, että toimintalainsäädäntö ja rahoitusmalli tukevat toinen toisiaan. Tämä edellyttää, että laki mahdollistaa joustavasti yksilöllisten opintopolkujen rakentamisen eri-ikäisille opiskelijoille. Rahoitusmallin on tuettava opiskelijoiden liikkumista oppilaitoksesta työvaltaisiin koulutuksiin ja takaisin.

Lue kannanotto tästä

Ammatillisten oppilaitosten mahdollisuudet tarjota koulutusta ja sen avulla edistää työllistymistä heikkenevät oleellisesti, jos valtiovallan suunnittelema 190 miljoonan leikkaus toteutetaan vuonna 2017 ja nuorten aikuisten osaamisohjelma lopetetaan samaan aikaan. 

Vetoomuksen mukaan leikkaus tulisi lykätä ja kohtuullistaa esimerkiksi ajoittamalla se useammalle vuodelle. Samalla ammatillisen koulutuksen rooli työllisyyden edistäjänä on otettava vahvemmin esille budjettineuvotteluissa.

Lue kannanotto tästä

Työllisyyden parantaminen on Suomessa kaikkein tärkein tavoite, mutta hallitus leikkaa työllistymisen ehtona olevasta ammatillisesta koulutuksesta, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallitus.

Suomella ei ole varaa menettää yhtään yritystä tai yrittäjää, mutta leikkaus heikentää yritysten mahdollisuuksia palkata ammattitaitoista työvoimaa ja kouluttaa nykyistä henkilöstään.

Lue kannanotto tästä

Ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu on toistaiseksi keskittynyt osaamisen hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Nyt edessä on ministeriön ja koulutuksen järjestäjän välisen suhteen määrittely. 

AMKEn hallitus on 28.4. ja 10.5 kokouksissaan käynyt läpi ja ottanut kantaa reformin valmistelun aikana OKM:n esittämiin muistioihin.

Lue kannanotto tästä

AMKE esittää, että ministeriö tyytyisi koulutuksen järjestäjän ilmoitusmenettelyyn joka korvaisi nykyisen hakumenettelyn. Tämä olisi linjassa Sipilän hallituksen tavoitteen kanssa sääntelyn purkamiseksi.

Lue kannanotto tästä

Työelämällä on oltava nykyistäkin vahvempi rooli tutkintojen perusteiden uudistamisessa. Tämä edellyttää tutkinnon perusteiden uudistamisen prosessin yksinkertaistamista ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Muodollisista kuulemisista on päästävä aitoon osallistumiseen.

Lue kannanotto tästä

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry pelkää ammatillisen koulutuksen tarjonnan supistuvan jopa 24 000 aloituspaikalla, kun vuosina 2016–2018 rahoituksesta leikataan 248 miljoonaa euroa. Lisäksi suurten aikuiskoulutuskeskusten tarjoama työvoimakoulutus on kahdessa vuodessa vähentynyt jopa 25 %.

Lue kannanotto tästä

AMKEn vastaus koulutussopimuksen selvityshenkilöiden Maija Aaltolan ja Rauno Vanhasen kyselyyn.

Lue kannanotto tästä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät haluavat yksinkertaisen ja oikeudenmukaisen rahoitusjärjestelmän, joka tukee laadukkaan koulutuksen järjestämistä ja toiminnan johtamista paikallisella tasolla.

Järjestelmä on selkeä, kun koulutuksen järjestäjä voi arvioida toimenpiteidensä vaikutusta omaan rahoitukseensa. Tämä edellyttää nykyistä yksinkertaisempaa rahoitusjärjestelmää, jossa kaikki rahoituksen kriteerit ovat määrällisiä.

AMKE esittää rahoituksen jakautumista seuraavasti: perusrahoitus 50 %, suoritusrahoitus 40 %, tulosrahoitus 10 %.

Lue kannanotto tästä

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ihmettelee puheita ammatillisen koulutuksen siirtämisestä perustettavien itsehallintoalueiden tehtäväksi, vaikka valtioneuvosto ei tällaista päätöstä tehnyt.

AMKE muistuttaa, että suomalaisilla on vapaa hakeutumisoikeus oppilaitoksiin yli kunta- tai maakuntarajojen. Tämän mahdollistaa monipuolinen ja erikoistunut koulutuksen järjestäjäverkko. Kolme neljästä koulutuksen järjestäjästä on yksityisiä organisaatioita.

Lue kannanotto tästä

AMKE, OAJ ja Kuntaliitto esittävät opetus-ja kulttuuriministeriölle, että valtio luopuu ammatillisen koulutuksen kiinteistöjen rakentamiseen tai korjauksiin saatujen valtionosuuksien takaisinpalautusvelvollisuudesta.

Lue kannanotto tästä

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittää, että uudessa laissa säädetään ammatillisen koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet, ammatilliset tutkinnot, koulutuksen järjestäminen, opiskelijan oikeudet ja opiskelijoiden arviointi. Lainsäädäntö ei määrittäisi koulutusta tai sen muotoja opiskelijan iän tai työmarkkina-aseman mukaan.

Lue kannanotto tästä

AMKEn mukaan tarve nopeampaan ja joustavampaan uusiutumiseen korostaa tarvetta vähentää normiohjausta ja siirtyä koulutuksen järjestäjien tulosohjaukseen.

Lue kannanotto tästä

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää heti kesällä 2015 ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuksen yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Lue kannanotto tästä

AKAVA, AMKE, ARENE, OAJ, SAK, STTK, SY, SAKKI ja SAMOK vetoavat, ettei suomalaisen laadukkaan ja vetovomaisen ammatillisen koulutuksen vetovoimaa heikennetä lyhentämällä koulutuksen kestoa kolmesta vuodesta kahteen vuoteen, mikä samalla merkitsisi jatko-opintokelpoisuuden menettämistä.

Lue kannanotto tästä

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittää digitaalista ammattiopistoa ja joustavaa ammattiopistoa koulutuksen uudistamisen kokeiluiksi.

Lue kannanotto tästä

AMKE ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ja Suomen yliopistot UNIFI ry painottavat yhteisessä kannanotossaan opiskelijoiden työssäoppimisen merkitystä yhteiskunnassa – myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Lue kannanotto tästä

AMKEn ammatillisen koulutuksen tavoitteet hallitusohjelmalle 2015–2019

Lue kannanotto tästä

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi