AMKEn kuntavaalikysely: Useimmat kuntavaaliehdokkaat ovat itse osallistuneet ammatilliseen koulutukseen

22.04.2021

Kuntavaaliehdokkaat yli puoluerajojen arvioivat ammatillisen koulutuksen keskeiseksi kunnan elinvoimatekijäksi. Tärkeimmäksi ammatillisen koulutuksen tehtäväksi ehdokkaat nostavat tutkinnon tarjoamisen oppivelvollisille. Tiedot käyvät ilmi Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn kuntavaaliehdokkaille AulaResearchilla teettämästä kyselystä.

Kyselyssä kuntavaaliehdokkaita pyydettiin kertomaan näkemyksensä siitä, mitä he pitävät ammatillisen koulutuksen tärkeimpänä tehtävänä. Vastaajat nostivat puoluetaustasta riippumatta ylivoimaisesti kärkeen ammatillisen tutkinnon tarjoamisen oppivelvollisille. Avovastauksissa korostettiin myös ammatillisen koulutuksen roolia syrjäytymisen ehkäisyssä.

- On yllättävää, että tulevat kuntapäättäjät mieltävät ammatillisen koulutuksen näin vahvasti peruskoulun jatkeeksi, sanoo AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren.

- Opiskelijoista 63 prosenttia on yli 20-vuotiaita ja työelämässä olevien aikuisten osuus opiskelijoista kasvaa. Tarve osaamisen jatkuvaan päivittämiseen lisää koulutuksen kysyntää, hän jatkaa.

Ammatillisen koulutuksen rooli on tärkeä kunnan elinvoimalle

Kyselyn mukaan kuntavaaliehdokkaista 79 prosenttia pitää ammatillisen koulutuksen merkitystä kunnan elinvoimalle erittäin tärkeänä ja joka viides jokseenkin tärkeänä. Eri puolueiden välillä ei ollut merkittäviä eroja. Kaikkein pienimpien kuntien ehdokkaat näkevät ammatillisen koulutuksen roolin hieman vähemmän tärkeänä kuin isompien kuntien ehdokkaat.

Osaava työvoima on merkittävä kuntien ja alueiden menestystekijä. Ammatillisen koulutuksen toiseksi tärkeimmäksi tehtäväksi kuntavaaliehdokkaat nostavat alueen työ- ja elinkeinoelämän tukemisen ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. 

- Yritysten näkökulmasta yhä tärkeämmäksi tulee ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyö. Kuntapäättäjillä on keskeinen rooli tämän kehityksen vahvistamisessa. Suurin osa innovaatioista syntyy käytännön työtehtävissä, painottaa Ågren.

Uudet työpaikat ja viennin kasvu syntyvät erityisesti pk-yrityksiin. Uuden yrittäjyyden syntymisen tukemisen ehdokkaat arvioivat kuitenkin ammatillisen koulutuksen vähiten tärkeäksi tehtäväksi. 

Ammatillinen koulutus on merkittävä väylä yrittäjyyteen. Yleisin koulutustausta yrittäjillä on ammatillinen tutkinto. 

- Yrittäjälle osaamisen jatkuva päivittäminen on menestymisen edellytys. Alueella tulee olla tarjolla laadukkaita ammatillisen koulutuksen palveluita, Ågren toteaa.

Kuntavaaleissa ehdolla monia ammatillisen koulutuksen kokemusasiantuntijoita

Useilla kuntavaaliehdokkailla on omakohtaista kokemusta ammatillisesta koulutuksesta. Vastaajista 68 prosenttia on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai osallistunut ammatilliseen koulutukseen. Eniten ammatilliseen koulutukseen osallistuneita on Perussuomalaisten, SDP:n ja Keskustan ehdokkaissa. Vähiten heitä on RKP:n ja Vihreiden ehdokkaissa.

Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kuntavaaleissa 2021 ehdokkaaksi asettuvien parissa. Kuntavaalikyselyn otos kerättiin 9.2.–22.2.2021 sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn vastasi 1 737 kuntavaaliehdokasta eduskuntapuolueista. 

AMKEn kuntavaalikyselyn tulokset (pdf)

AMKEn kuntavaaliviestit
https://www.amke.fi/media/julkaisuja/2021/amke_kuntavaali_esite.pdf
https://www.amke.fi/media/julkaisuja/2021/kommunalavalet-2021-1.pdf