Viikon huippuhetkiä: toiminnallista yhteiskehittelyä päiväkodissa

03.05.2023

Millaista osaamista tarvitaan varhaiskasvatuksessa? Nykypäivän varhaiskasvatus kaipaa työntekijöiltään joustavuutta, omatoimisuutta, sisäistä motivaatiota sekä halua kehittyä ammatillisesti joka päivä. Näitä taitoja voi jokainen kehittää.  Parhaiten taitojen kehittäminen tapahtuu oikeassa työympäristössä tarkoituksenmukaisesti kohdennetun yhteissuunnittelun pohjalta.

Yhteissuunnittelu vaatii sekä ammatillisen opettajan aktiivisuuden että päiväkodin työntekijän kiinteän osallistumisen. Päiväkodin edustaja tuntee parhaiten talonsa toimintakulttuurin, lapsiryhmien tarpeet ja mahdollisuudet.  Yhteisesti keskustelemalla ja neuvottelemalla saadaan ammatillisen opiskelijan vahvuudet sekä lapsiryhmän vahvuudet ja tarpeet sovitettua yhteen. Yhteensovittaminen vaatii useita lyhyitä neuvotteluja, joissa tarkennetaan käytännön järjestelyt, osallistujat ja aikataulut. Erityisen tärkeää on, että eri osapuolten tahtotilat osuvat yhteen.

Yhteisellä suunnittelulla ja neuvottelulla aloitettiin syksyllä 2022 kokeilu, jossa opintojaan vasta aloittavia Stadin ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita (30) on kolmena aamupäivänä päässyt pienissä ryhmissä tutustumaan ja havainnoimaan päiväkodin ryhmien toimintaa niin ulkona, siirtymisissä, leikkitilanteissa kuin ohjatussa toiminnassakin.  Aktiivisimmat ovat osallistuneet rohkeasti myös lastenhoitoon, esimerkiksi pitämään lapsia sylissä.  Näistä pienistä hetkistä on välittömästi muodostunut suuri apu päiväkodin työntekijöille ja samalla opiskelijat ovat saaneet vaikuttavia kokemuksia.  Tutustumispäivien aikana opiskelijat ovat ottaneet varhaiskasvatuksen ympäristöstä kuvia leikkimieliseen bingo-peliin. Näitä kuvia opiskelijat ovat hyödyntäneet myöhemmin myös omissa työpäiväkirjoissaan.

Aamupäivien päätteeksi lähihoitajaopiskelijat, ammatilliset opettajat sekä päiväkodin johtaja kokoontuivat yhteiseen reflektointikeskusteluun päiväkodin liikuntatilaan, jossa opiskelijat kertoivat havainnoistaan. Opiskelijat saivat päiväkodin johtajalta suoran vastauksen moneen kysymykseen. Kysymyksiä heräsi muun muassa vuorovaikutuksen ja läheisyyden osoittamisen eri keinoista, päiväkodin valoisuudesta ja sisustuksesta, pienryhmätoiminnasta sekä kasvattajien vastuista. Lisäksi aktiivista keskustelua syntyi kasvattajan (äidin)kielen käytöstä: mitä kieltä käytetään, miksi ja milloin. Päiväkodin reflektointitilaisuuksissa syntyi pitkiä ja monipuolisia keskusteluja. Kuvien ja muistiinpanojen avulla käydyissä yhteisissä keskusteluissa opiskelijat oppivat nopeasti kysymisen taidon.

Puoli tusinaa tutustumassa olleista opiskelijoista teki myös ensimmäisen koulutussopimuksensa (KOS) Päiväkoti Violanpuiston kanssa. Tutustumispäivien aikana omaksuttu taito tehdä huomioita ja esittää kysymyksiä on lisännyt opiskelijoiden itsevarmuutta jatkaa samalla tavalla myös KOS-jaksolla. He ovat aktiivisia, ottavat kuvia ja tekevät teräviä havaintoja.  Tutustumiskokeilu on selvästi antanut opiskelijoille uusia oppimisvälineitä varsinaiseen työssäoppimiseen.

Kuvien avulla opiskelija ja työpaikkaohjaaja pääsevät kätevästi palaamaan päivän hetkiin ja keskustelemaan niistä. Kuvista usein huomaa myös sellaisia asioita, joita tapahtumahetkellä ei tule havainneeksi.  Havaintoihin ja kysymyksiin nojaten työpaikkaohjaaja tai ammatillinen opettaja voi nostaa keskusteluteeman rinnalle tilanteeseen soveltuvia ammattitaitovaatimuksia ja konkretisoida niitä.

Tiivis yhteistyö ammatillisten opettajien kanssa antaa varhaiskasvatuksen työntekijöille mahdollisuuden olla osana ammatillisten opiskelijoiden kasvua ja kehitystä. Opiskelijat saavat silloin ammattilaisten osaamisesta kaiken annin.  Päiväkoti puolestaan saa taitavia osaajia, joiden työelämätaidot vastaavat varhaiskasvatuksen nykyhetkeä ja sen tarpeita. Hyvin alkuun saatetun yhteistyön avulla päiväkotiin saadaan rekrytoitua jo tuttuja sekä valmiiksi perehdytettyjä uusia työntekijöitä. 

Portfoliopedagogiikka innostaa Stadin AO:n opiskelijoita, opettajia sekä työpaikkaohjaajia

ESR-rahoitteisessa DIGISTI-hankkeessa on ammatillisten opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa kehitetty uusia oppimisen muotoja, joissa opiskelijat itse pääsevät vaikuttamaan oman oppimisensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Digitaalisten välineiden avulla opiskelijat ovat tuottaneet kuvallisia työpäiväkirjoja, portfolioita. Näistä sekä portfoliopedagogiikasta enemmänkin kertoo kaksi hankkeessa toteutettua videota. 

Elintarviketeollisuus ETE:
Portfoliopedagogiikka tekee näkyväksi opiskelijan taitojen kehittymisen.
Ammatillisten opintojen digitaalinen päiväkirja. Miten uuden oppimista voi tallentaa näkyväksi. 

Varhaiskasvatus:
Ammattiopintoihin kiinni omien kuvadokumenttien avulla.  Miten kuvia voidaan käyttää oppimisen tukena.
 

Päiväkoti Violanpuisto ja Stadin AO ovat Digistihankkeen toteuttajakumppaneita, Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu toimii yhteiskehittelyn sparraajana. Artikkeli avaa teemaa erityisesti päiväkodin työn näkökulmasta. 

Kirjoittaja: Karoliina Salminen (kuvassa), Violanpuiston päiväkodin varajohtaja (syksyllä 2022 vs. päiväkodinjohtaja), työpaikkaohjaaja