Verkkoaivoriihi: Yksinkertaisempi ja selkeämpi rahoitusmalli

18.12.2015

Ammatilliseen koulutukseen halutaan yksinkertaisempaa ja selkeämpää rahoitusmallia, joka ohjaa koulutuksen järjestäjää vaikuttavampaan toimintaan. Tämä on keskeinen tulos Opetushallituksen marras-joulukuussa teettämässä verkkoaivoriihessä.

Verkkoaivoriiheen osallistuttiin 1348 kertaa, joista neljännes edusti koulutuksen järjestäjien johtoa ja puolet opetushenkilöstöä. Osallistujat jättivät 7405 kommenttia ja ideaa. Yksi henkilö saattoi osallistua useamman kerran, joten osallistumisten määrä ei kerro otoksen laajuudesta.

Vastaajat kommentoivat eniten työelämäyhteyttä, jota pidetään itsestään selvänä perustana koulutuksen kehittämiselle. Jokaisella opiskelijalla olisi oltava tiivis yhteys työelämään opintojen alusta alkaen. Opiskelijoiden työllistymistä esitettiin keskeiseksi koulutuksen onnistumisen mittariksi.

Tärkeimpinä kehittämisen kohteina osallistujat pitivät koulutuksen laadun varmistamista ja osaamisperusteisuutta, joka pakottaa uudistumaan. Mielipiteet laadun varmistamisesta hajautuivat, kun huomattavasti useampi piti laadukasta koulutusta tärkeämpänä kuin muodollisia laadunhallinnan prosesseja. ”Nyt pitää pitää huolta, että opettajat ymmärtävät uudet oppimisympäristöt työpaikoilla, ottavat digitaaliset tekniikat ja käytännöt käyttöön”, kommentoi eräs osallistuja.

Osaaminen tunnistaminen ja tunnustaminen on saatava osaksi sujuvaa opetustyötä. Ilman sitä osaamisperusteisuus jää käytännössä toteutumatta. Opettajuuden muuttuessa valmennuksen ja ohjauksen roolit korostuvat. Opettajista tulee koordinaattoreita opiskelijan, työelämän ja koulutuksen järjestäjän välille.

Reformi on enemmän mahdollisuus kuin uhka osallistujien mukaan. Vajaa puolet suhtautuu reformiin myönteisesti, kolmasosa epätietoisesti ja pessimistejä oli viidesosa. Verkkoaivoriihi vahvistaa Seinäjoen ammatillisen koulutuksen seminaarin yleisöäänestyksen, jossa lähes 98 % vastanneista piti reformia välttämättömänä.

Epätietoisia ja pessimistejä arvelutti pienten koulutuksen järjestäjien kohtalo. Digitalisaation toteutuminen ja edut ovat myös hämärän peitossa. Pessimismiä herätti halu viedä opetusta entistä enemmän työpaikoille, vaikka työpaikoille ei ole kannusteita vastuun lisäämiseen.