Miltä näyttää kasvupalveluiden tilanne tammikuussa 2019?

01.02.2019

Paasitorniin kokoontui reilun 40 henkilön joukko ammatillisen koulutuksen järjestäjistä kuulemaan uusimpia tietoja kasvupalveluiden etenemisestä AMKEn järjestämään Kasvupalvelut tulevat - oletteko valmiita -tilaisuuteen.

Työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut-osastolta ajankohtaista tilannetta esittelivät Teija Taskinen, Piia Rekilä ja Johanna Laukkanen

Kasvupalvelu-uudistuksen tarkoituksena on vastata muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin ja vähentää työttömyyttä tehostamalla palveluita. Välittömät työttömyysmenot ovat n. 6 miljardia euroa ja yhden työttömyyspäivän vähentyminen kaikilta työttömiltä vähentäisi työttömyysturvamenoja n. 23 miljoonaa euroa. 

Työllisyyspalveluiden kehittämisessä on jo osittain hyödynnetty tulosperusteista mallia, jossa palveluntuottajalle maksetaan ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella, esimerkiksi työttömän työnhakijan työllistymisellä. Tulosperusteisuutta on tarkoitus laajentaa kasvupalvelu-uudistuksen myötä. 

Palveluiden kilpailuttaminen herätti vilkasta keskustelua ja monissa puheenvuoroissa painotettiin palvelun laadun merkitystä hinnan sijaan. Tulosperusteisuuden laatua työllistymisessä voisi olla mahdollista parantaa uuden tulorekisterin avulla. Myös kilpailuneutraliteetti on tärkeä, jotta eri toimijat olisivat tasavertaisessa asemassa. 

Kasvupalveluiden alueelliset pilotit toteutetaan vuosina 2019-2021. Pilotit etsivät ratkaisuja sekä yritysten että työnhakijoiden alueellisten tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi kohtaanto-ongelmiin.

Tammikuussa vuonna 2019 on vielä epävarmaa, ehtiikö nykyinen eduskunta käsitellä lakipakettia. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien kannalta on kuitenkin hyvä muistaa, että työvoimapalveluita kilpailutetaan myös jatkossa riippumatta kasvupalvelulakipaketin etenemisestä. 

- On tärkeää, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät käyvät avointa vuoropuhelua työ- ja elinkeinoministeriön kanssa julkisesti tuettujen koulutus- osaamis- ja työvoimapalveluiden toteuttamisessa. Tämä lisää sekä palveluiden tuottajien ymmärrystä mahdollisuuksista että tilaajan hankintaosaamista, toteaa AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän pelikenttä 

Monella ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on merkittävä osa työvoimapalveluiden tuottajana. Osalla toimijoista on myös puhtaasti markkinaehtoista toimintaa, kun taas toiset ovat rajanneet toimintansa valtionosuuksien (VOS) mukaiseen järjestämislupaan perustuviin koulutuksiin. Monet toimijat järjestävät molempia palveluita. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) neuvotteleva virkamies Ville Heinonen kannustaa koulutuksen järjestäjiä pohtimaan strategisia valintoja omasta roolista palvelujen tuottajana. 

Euroopan unionin kilpailulainsäändäntö ja uudistunut kuntalaki (erityisesti § 126 ns. yhtiöittämisvelvoite) rajaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintaa kilpailluilla markkinoilla. Näiden säädösten tarkoituksena on saavuttaa kilpailuneutraliteetti eri toimijoiden kesken. Koulutuksen järjestäjien kannalta työvoimakoulutus ja koulutusvienti ovat poikkeuksellisessa asemassa, koska myös kunta tai kuntayhtymä voi harjoittaa niitä.  

OKM:ssä on menossa selvitys yleishyödyllisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuudesta järjestää markkinaehtoista liiketoimintaa eli olisiko jatkossa riittävä muutos tehtävissä kirjanpidollisesti vai edellyttäisikö se palvelutuotannon yhtiöittämistä.  

Yleishyödyllinen yhteisön omistamalla yrityksellä eli sidosyksiköllä ei ole koulutuksen järjestämislupaa. Tilaisuuden keskustelussa yhdeksi kriittiseksi kysymykseksi nousi kunnan tai kuntayhtymän ja sen omistaman yrityksen välinen yhteistyö henkilöstöresursseissa sekä tilojen ja laitteiden käytössä. Nämä kustannukset tulee erottaa tarkasti kirjanpidossa. 

- Keskustelu toi selkeästi esiin sen, että pelisäännöt ja toimintaa ohjaavien lakien tulkinnat ovat vielä hyvin epäselviä ja ristiriitaisia palveluita toteuttavien koulutuksen järjestäjien kannalta. On hyvin tärkeää, että toiminnan pelisäännöt ovat kirkkaat. Kukaan ei tarkoituksellisesti halua toimia vastoin säädöksiä, Lamppu korostaa.

Kasvupalvelut tulevat - oletteko valmiita -tilaisuuden materiaali 
Tietoa alueellisista piloteista