Mitä työnantajat ajattelevat oppisopimuskoulutuksesta?

21.06.2016

Oletko pohtinut mitä hyötyjä työnantajat kokevat oppisopimuskoulutuksesta saavansa? Entä millaisia haasteita oppisopimuskoulutukseen työnantajan näkökulmasta sisältyy? Näitä kahta kysymystä olen selvittänyt tuoreessa pro gradu -tutkielmassani. Tutkimukseen osallistui yhdeksän työnantajaa tai työnantajan edustajaa kahdeksalta eri toimialalta.

Työnantajien useimmin kuvaamat oppisopimuskoulutuksen hyödyt liittyivät opiskelijan osaamisen lisääntymiseen tietopuolisessa opetuksessa, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin hyötyihin sekä työyhteisöön kohdistuviin hyötyihin. Opiskelijan koettiin tuovan tietopuolisesta opetuksesta uusia tietoja ja taitoja, jotka leviävät myös toisille työyhteisön jäsenille. Lisäksi työnantajat kuvasivat ohjaukseen osallistuvien työyhteisön jäsenten oppivan opettaessaan. Kun työntekijät joutuvat kuvaamaan mitä ovat tekemässä ja miksi, sekä perustelemaan ratkaisujaan ja toimintatapojaan, ei työ ole vain rutiininomaista suorittamista.   

Työnantajien oppisopimuskoulutuksessa kokemat hyödyt eivät välttämättä liittyneet liiketoimintaan tai sen kehittämiseen, kuten saattaisi odottaa. Hyödyiksi kuvattiin myös henkilökohtaiseen arvomaailmaan liittyviä asioita. Osa työnantajista näki ohjauksen henkilökohtaisesti merkityksellisenä toimena. Opiskelijan kehittymisen seuraamisen kerrottiin tuottavan iloa ja onnistumisen kokemuksia. Muutama haastatelluista työnantajista halusi tarjota mahdollisuuksia erityisesti nuorille. Yksi työnantajista kertoi kokevansa vastuuta maahanmuuttajista, hän näki oppisopimuskoulutuksen edistävän yhteiskuntaan sopeutumista. Työnantajien henkilökohtaisia hyötyjä kannattaa pitää mielessä esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen viestintää suunnitellessa.

Työnantajien kokemia oppisopimuskoulutuksen haasteita olivat muun muassa opiskelijaan liittyvät tekijät, ohjaamiseen kuluva aika, teoriaopintojen viemä aika sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitoksessa oppimisen yhdistäminen. Osa haastatelluista työnantajista kuvasi oppisopimusopiskelijan ohjaamisen mielekkäämmäksi ja vähemmän haasteelliseksi kuin niin sanotun tavallisen työssäoppijan. Oppisopimusopiskelija koettiin omaksi työntekijäksi, jota koulutetaan yrityksen tarpeeseen.

Monet oppisopimuskoulutuksen työnantajille näyttäytyvät hyödyt ja haasteet liittyivät oppimiseen ja sen eri näkökulmiin. Tämä on luonnollista, onhan oppisopimuskoulutuksen perustana sopimus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Oppiminen on tiedon ja kokemuksen siirtämistä, mutta parhaimmillaan myös uuden tiedon luomista yhdessä, jolloin syntyy oivalluksia ja uusia käytäntöjä. Haastatteluissa kuvattiin harvoin esimerkkejä yhteiskehittämisestä, jossa olisivat mukana sekä oppisopimusopiskelija että yrityksen muut työntekijät. Jotta uuden tiedon luomisen potentiaali saataisiin laajemmin käyttöön, olisi oppisopimustyöpaikoissa hyvä pohtia miten opiskelija ja työntekijät voivat yhdessä tehdä kehittämistyötä ja reflektointia. Näin oppilaitoksesta tulevat uudet tiedot, opiskelijan tuore näkemys ja työntekijöiden työkokemus saadaan parhaiten hyödynnetyksi.

 

Pro gradu -tutkielma Oppisopimuskoulutus työnantajan näkökulmasta: hyödyt ja haasteet on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://tampub.uta.fi/handle/10024/99209. Tutkielma on osa Tampereen yliopiston Next Move -tutkimushanketta. 

Kirjoittaja

Eija Lehtonen
Projektipäällikkö, Omnian oppisopimustoimisto

Lehtonen Eija