Erityinen ja vaativa erityinen tuki toisella asteella

10.08.2022


Millaista tukea oppimiseen toisella asteella saa ja missä?
Mitä eroa on erityisellä tuella ja vaativalla erityisellä tuella?

Oppivelvollisuuslaki on ollut voimassa toista vuotta. Lain voimaantulon myötä toisen asteen koulutukseen on tullut uusia asioita ratkaistavaksi. Monia uusi toimintatapoja on vuoden aikana kehitetty ja uutta luotu. Silti edelleen on useita asioita, joiden ratkaiseminen vie vielä paljon aikaa.

Yksi on erityisen ja vaativan erityisen tuen järjestäminen. 

Oppivelvollisuus on lisännyt ammatillisten oppilaitosten erityisen tuen ja varsinkin vaativan erityisen tuen (yhteishaun) hakijamäärää.  Yhteishaun kautta erityisammattioppilaitokset eivät ole pystyneet tarjoamaan opiskelupaikkaa kaikille vaativan erityisen tuen oppivelvollisille. Tänä kesänä AMEO-oppilaitokset (ammatilliset erityisoppilaitokset) ovat perustaneet useita uusia ryhmiä jatkuvaan hakuun, jotta kaikki vaativan erityisen tuen oppivelvolliset voisivat aloittaa opinnot heti syksystä, myös kotikuntien oppilaitoksiin osoittamat oppivelvolliset. AMEO oppilaitokset ovat täten vastanneet oppivelvollisten opiskelupaikkojen järjestämiseen lisäämällä omalla taloudellisella riskillä opiskelijaryhmiä. Lisäys on kohdistunut valmentavaan koulutukseen etenkin TELMA-koulutusta tarvitseviin. AMEO oppilaitoksissa onkin noussut huoli tutkintotavoitteisen paikkojen riittävyydestä tässä tilanteessa sekä muiden kuin oppivelvollisten vaativaa erityistä tukea tarvitsevien jatkuva oppimisen mahdollisuuksiin.

AMEO-oppilaitosten suuntaan on näkynyt myös huoli erityisen tuen riittävyydestä toisen asteen oppilaitoksissa niille opiskelijoille, joilla on erityisiä tuen tarpeita. Perusasteelta on siirtynyt oppivelvollisuuden myötä uusia kohderyhmiä ammatilliseen koulutukseen ja oppilaitosten velvollisuus järjestää alueellisesti kaikille oppivelvollisille riittävästi tuettua koulutusta on pohdituttanut monia koulutuksen järjestäjiä.

Peruskoulun ja toisen asteen erityisen ja vaativan tuen määritykset ovat erilaiset. Tämä eroavaisuus ei ole aina selvä nivelvaiheen ohjauksessa tai huoltajien mielissä. Useasti odotetaan peruskoulun tuen mallin jatkuvan samanlaisena toisella asteella ja oletetaan, että toisella asteella on kyky järjestää erityistä tukea kaikissa tutkinnoissa ja kaikilla paikkakunnilla.

Tukea tarvitaan toisella asteella monella eri tavoin kuin perusasteella. Tuen tarve voi liittyä esim.

  • oppimiseen ja opiskelutaitoihin
  • keskittymiseen, tarkkaavaisuuteen tai käyttäytymisen säätelyyn
  • vuorovaikutus- ja sosiaalisiin taitoihin
  • elämänhallinta ja arjen taitoihin
  • psyykkiseen toimintakykyyn
  • fyysiseen toimintakykyyn
  • työelämävalmiuksiin

Oppivelvollisten ohjauksessa on tärkeää, että opiskelija löytää oikeanlaista tukea tarjoavaan oppilaitokseen. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa erityistä tukea saavat opiskelijat, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai säännöllistä tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Vaativaa erityistä tukea ovat oikeutettuja saamaan opiskelijat, joilla vaikeita oppimisvaikeuksia, vamma tai sairaus, joiden vuoksi hän tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. 

Tietoa siitä mikä olisi oikea opiskelupaikka ja millaista tukea kukin opiskelija tarvitsee löytyy mm. Nivus-hankkeen sivuilta ja linkkejä löytyy kootusti alta.

Erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat toisen asteen oppivelvolliset ohjautuvat pääasiassa ammatillisiin oppilaitoksiin. Tuen tarjoamisen mahdollisuudet ja erityisopetuksen osaaminen haastaa ammatillista koulutusta oppivelvollisuuslain myötä. AMEO-oppilaitokset yhdessä vaativan erityisen tuen koulutusluvan saaneiden oppilaitosten kanssa huolehtivat parhaansa mukaan vaativan erityisen tuen opiskelijoista. Lisäksi AMEO-oppilaitokset tarjoavat erityisen tuen asiantuntipalveluita tukemaan oppilaitoksia. Yhdessä myös etsitään uusia tapoja toteuttaa vaativaa erityistä tukea, jotta alueellinen kattavuus paranisi.

Jokaisen oppijan yhdenvertaiset mahdollisuudet osaamisen kehittymiseen vaativat vielä eri toimijoiden yhteisiä ratkaisuja.

Ammattiopisto Spesian rehtori ja AMEO-kumppanuusverkoston puheenjohtaja Tiina Meriläinen työn ulkopuolella: Harrastuksiani ovat mm. keramiikka, grafiikka ja betoniveistokset. Vapaa-ajalla olen innokas taidenäyttelyissä, museoissa ja konserteissa kävijä.

Kirjoittaja

Tiina Meriläinen
rehtori, Ammattiopisto Spesia

Meriläinen Tiina