Asiakaslähtöisyyden ulottuvuuksia

20.08.2020

Ammatillista koulutusta, sen osaamisperusteisuutta tai asiakaslähtöisyyttä on tutkittu suhteellisen vähän. Asiakaslähtöisyyden ulottuvuuksia on pyritty määrittelemään tieteellisin menetelmin. Määrittelyyn ovat merkityksensä antaneet työelämän edustajat, opiskelijat, opettajat, asiakkuuksien asiantuntijat ja johdon edustajat.

Ulottuvuudet keskittyvät asiakaslähtöiseen työelämäyhteistyöhön ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman hyödyntämiseen ja lisäksi koulutuksen järjestäjän strategia ja kehittämistyö luovat perustan asiakaslähtöisen toiminnan onnistumiselle. 

Ammatillisen koulutuksen toimijoille on selvää, että koulutuksella on merkitystä maakunnallisen ja alueellisen elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Asiakaslähtöisyyden näkökulmasta tutkimustulokset tuovat esiin useita kehittämiskohteita. Tutkimuksen mukaan ammatillinen koulutus olisi saatava nykyistä vahvempaan yhteistyöhön työelämän kanssa ja yhteistyön tavoitteita tulisi tarkistaa osapuolten kesken. Koulutusten sisältöjen toivottaisiin vastaavan paremmin elinkeinon tarpeeseen sekä opiskelija- että työpaikkakohtaisesti. Koulutusten sisällöt ja toimintatavat koetaan vielä liian usein oppilaitoslähtöisiksi ja opiskelijoiden ja elinkeinon tarkoituksenmukaiset tulevaisuuden tarpeet jäävät usein taustalle. Koulutuksen järjestäjät tekevät edelleen muun muassa oppisopimusopiskelijoille ryhmälähtöisesti tietopuolisten koulutusten sisällöt ja aikataulut. 

Koulutussuunnittelun näkökulmasta opiskelija- ja työpaikkakohtaisen koulutuksen suunnittelun olisi tarkoituksenmukaista korostua ryhmälähtöisen koulutussuunnittelun sijaan. Työelämän edustajien käsitysten mukaan näin opiskelijat valmistuisivat nopeammin ja työelämä saisi joustavammin osaavaa työvoimaa. Koulutuksen järjestäjän tulisi kyseenalaistaa ryhmälähtöisten työelämäjaksojen aikataulujen ja sisältöjen suunnittelu ja koulutussopimusten toteutuksissa ottaa paremmin huomioon opiskelijan ja työpaikan osaamisen tarpeet, tavoitteet ja ajankohdat. Tärkeää olisi huomioida aikaisempaa tiiviimmin työelämän edustajien osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet koulutusten suunnitteluun. Yhteistyössä on oltava yhteiset tavoitteet. 

Asiakaslähtöisyys henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman hyödyntämisessä tarkoittaa opiskelijan opintopolun suunnittelun, osaamisen hankkimisen ja arvioinnin yhteistyötä kunkin opiskelijan ja kunkin työpaikan edustajan kanssa yhdessä ja yhteistyössä.  Tavoitteena on vastata työelämän ja opiskelijan tarpeisiin joustavasti, ennakoiden ja oikea-aikaisesti. Oppimisessa ammatillisten kvalifikaatioiden saavuttaminen on kontekstisidonnaista. Autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen merkitys korostuu juurikin opiskelijan yksilöllisellä ja joustavalla opintopolulla. Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimista ja päivittämistä on hyvä vahvistaa työpaikkakohtaisesti. Näin toimien vahvistaisimme myös työpaikan sitoutumista opiskelijan ohjaamiseen.

Asiakaslähtöisyyden ulottuvuudet ovat laajat ja moniverkostoiset. Asiakaslähtöisen ammatillisen koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja analyyttista kehittämistyötä!

REDUn pedagoginen päällikkö Riitta Karusaari työn ulkopuolella: "Vapaa-ajalla retkeilen luonnossa ja leikin lastenlasteni kanssa."

Väitös/Riitta Karusaari: Asiakaslähtöisyys osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa

Kirjoittaja

Riitta Karusaari
pedagoginen päällikkö, Lapin koulutuskeskus REDU

Karusaari Riitta