Ammatillinen koulutus, työelämä ja yksilö käsi kädessä oikeanlaisen osaamisen varmistamiseksi

09.04.2020

Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielmani julkaistiin Jyväskylän yliopistossa helmikuussa. Pro gradussa tutkin toisen asteen ammatillisen koulutuksen merkitystä työelämälle ja sitä, miten osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys siinä näkyvät. 

Tutkimukseen osallistui 11 Suomessa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen vaikuttavaa ja suuntaviivoja luovaa päättäjää poliittiselta kentältä, elinkeinoelämästä sekä ammatilliselta kentältä. Aineistonkeruumenetelmänä käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua.

Tutkimuksen perusteella voi päätellä ammatillisen koulutuksen, työelämän ja yksilön kulkevan vahvasti käsi kädessä luomassa oikeanlaista osaamista. Ammatillisella koulutuksella on päättäjien käsityksen mukaan keskeinen merkitys työelämän ja yksilön ammatillisen osaamisen varmistajana ja yhteiskuntavastuun toteuttajana. Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys vahvistavat osaltaan ammatillisen koulutuksen merkitystä ja tuovat koulutusta käytäntöön.

Tutkimuksessa nousivat esille muun muassa seuraavat seikat:

Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja asiakasymmärrystä tulisi lisätä, ja palveluprosesseja tulisi kehittää. Lisäksi työelämän ja ammatillisten oppilaitosten välisiä rooleja ja yhteistyötä tulisi selkeyttää. Tässä yhteydessä opettajien rooli ja merkitys korostui muun muassa työpaikoille jalkautumisessa. 

Jatko-opintomahdollisuuksia ja -väyliä toisen asteen ammatillisista opinnoista ammattikorkeakouluihin haluttaisiin kehittää ja mahdollistaa. Opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia pitäisi tukea entistä paremmin.

Aikaisemman osaamisen ja henkilökohtaisen taustan huomioiminen opinnoissa koetaan tärkeäksi. Päättäjät kokivat henkilökohtaistamisen osana osaamisperusteisuutta olevan jopa kriittinen tekijä yksilöllisen polun rakentamisessa. Elinkeinoelämän edustajat toivoivat muutoksia rahoitusmalleihin.

Tutkimustulokset olivat melko positiivisia, teoriaa vahvistavia ja paikoitellen jopa ennalta odotettavia. Mielenkiintoni herätti se, että tulokset olivat melko yhdenmukaisia suhteessa laki- ja virkateksteihin painotuseroista huolimatta. Tutkimuksen teon koin erittäin antoisaksi. Tuloksia voidaan hyödyntää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Graduun pääset tutustumaan tämän linkin kautta.

Kirjoittaja

Anne Öhman
Projektikoordinaattori, Suomen Yrittäjät

Öhman Anne