Strategista tutkimusta tulevaisuuden osaamistarpeista

16.05.2016

Professori Roope Uusitalon johtama Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä –hanke on saanut strategisen tutkimuksen neuvostolta kolmevuotisen rahoituksen. Hankkeessa selvitetään, mitkä ovat tulevaisuuden työelämän avaintaidot, mitä taitoja puuttuu työelämässä huonosti pärjääviltä ryhmiltä ja millaisella koulutuspolitiikalla avaintaitojen hankkimista voitaisiin edistää. Hanke tuottaa suosituksia koulutus- ja työmarkkinapolitiikkaan.

Uusitalon johtama hanke liittyy Strategisen tutkimuksen neuvoston Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelmaan, josta rahoitettiin myös kolmea muuta hanketta: Fiksu työ alustatalouden aikakaudella, Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen  sekä Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa.

Neljässä konsortiossa on mukana useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Palkansaajien tutkimuslaitos (PT), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Valtion taloudellinen tutkimuslaitos (VATT).

Osaavat työntekijät ja menestyvät työmarkkinat –ohjelmalla pyritään vastaamaan koulutuksen instituutioihin kohdistuviin haasteisiin. Strategisen tutkimuksen neuvosto odottaa konkreettisia ratkaisuja, joilla tulevaisuuden työelämän vaatimia taitoja voitaisiin tunnistaa ja niiden omaksumista voitaisiin edistää siten, että osaaminen ja työelämän vaatimukset kohtaisivat. Lisäksi ohjelmassa haetaan ratkaisuja jo olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntämiseen koulutuksen, oppimisympäristöjen ja osaamisen kehittämisessä sekä uusien osaamistarpeiden ja tulevaisuuden ammattien ennakoinnissa.

Päällekkäisyyttä ennakoinnin kanssa

Strategisen tutkimusneuvoston ohjelma menee päällekkäin nykyisen koulutustarpeiden ennakoinnin kanssa, mutta se moninkertaistaa ennakoinnin resurssit lähivuosiksi.

Valtion taloudellinen tutkimuslaitos on tehnyt pitkän aikavälin toimialaennakointia yhdessä eri ministeriöiden kanssa. Opetushallituksen ennakointi ja strateginen kehittäminen –yksikkö hyödyntää kahta ennakointityökalua. MITENNA-malli tarjoaa opintoala- ja astekohtaista ennakointitietoa aloittajatarpeista ja tutkintotarpeista pitkällä aikavälillä. Alakohtaiset VOSE -osaamistarveselvitykset ennakoivat laadullisia osaamistarpeita.

Opetushallitus toteuttaa parhaillaan ESR-rahoitteista valtakunnallista aikuiskoulutuksen ennakointiprojektia, jonka tavoitteena on kehittää ja pilotoida malli aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiin. OPH:n yhteydessä toimii myös 26 alakohtaista koulutustoimikuntaa, joita ollaan uudistamassa 11 alasta koostuvaksi ennakointifoorumiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi alkuvuodesta Osaamis- ja koulutustarpeiden valtakunnallisen ennakoinnin kehittäminen –raportin, jossa korostetaan opetushallinnon keskeistä roolia ennakoinnissa. Raportin laatimisen jälkeen esitetty maakuntauudistus on viemässä vastuuta alueellisesta ennakoinnista itsehallinnollisille maakunnille.

Raportin mukaan ennakointitieto palvelee ensisijaisesti tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien laadintaa sekä opetuksen sisältöjen ja tutkintorakenteiden kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella.

Lukuisat Suomessa tehdyt ennakointihankkeet ovat korostaneet yleisiä ja toimialat ylittäviä taitoja, kuten turvallisuus-, asiakaspalvelu- tai prosessiosaamista. Näiden rinnalla eri toimialoilla tarvitaan tulevaisuudessakin syvällistä ”teknistä” osaamista. Geneerisillä taidoilla ei katetroida, asennetta kattoa tai korjata metsäkonetta.

Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi 9.5.2016 yhteensä neljätoista konsortiota tutkimusohjelmiinsa. Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelman lisäksi uusia ohjelmia ovat Kaupungistuva yhteiskunta, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Konsortioiden rahoitukseen käytetään yhteensä 50,2 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019.

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tutkimusta. Konsortiot etsivät konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin.

Osaamis- ja koulutustarpeiden valtakunnallisen ennakoinnin kehittäminen –julkaisu 

AMKEn lausunto ehdotuksesta koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi