Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Ammatillisella koulutuksella on näytön paikka

09.10.2017

Odotukset ammatillisen koulutuksen uudistumista kohtaan ovat korkealla. Kun taloustilanne näyttää vihdoin valoisammalta, yritysten kasvu haastaa koulutuksen reagointikyvyn. Työvoiman kysyntä ja tarjonta on saatava kohtaamaan juuri silloin, kun tarve uusille osaajille on. Osaajien puute ei saa muodostua kasvun esteeksi. 

Keskustelu Suomen osaamistason nostamisesta pyörii korkea-asteen suorittaneiden osuuden ympärillä. Yritysten osaajatarpeet eivät kuitenkaan kohdistu vain korkeakoulutettuihin, vaan osaamistason nostamisesta on huolehdittava myös ammatillisessa koulutuksessa ja perusopetuksessa. Ammattiosaamisen tason nostaminen edellyttää, että kaikilla perusasteen päättävillä tulee olla nykyistä paremman valmiudet jatko-opintoihin. 
 
Ammatilliselta koulutukselta vaaditaan nyt uudistumiskykyä ja todellista toimintakulttuurin muutosta. Tarjontalähtöisestä ajattelusta on siirryttävä kysyntälähtöiseen toimintaan. Asiakaslähtöisyys edellyttää, että yritysten erilaisia tarpeita kuullaan ja niihin vastataan yrityskohtaisesti. Hyvä kumppanuus yritysten kanssa ja sujuvat prosessit työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osalta tukevat opiskelijoiden työllistymistä ja yritysten rekrytointivaikeuksiin vastaamista. 

Yritysten tilanne vaihtelee. Kyseessä voi olla akuutti rekrytointitarve, digitalisaation mukanaan tuoma osaamisvaje tai esimerkiksi pk-yrityksen omistajavaihdostilanne. Tutkinnon osien hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä sekä oppisopimuksen joustava käyttö aina, kun yrityksellä on tarve uudistaa henkilöstön osaamista, ovat keinoja lisätä monitaitoisuutta ja pidentää työuria. Pidemmän tähtäimen yhteistyössä on ratkottava, miten nuoret saadaan kiinnostumaan niistä aloista, jotka työllistävät.   
 
Ammatillisella koulutuksella on nyt näytön paikka. Reformi tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia, jotka on otettava täysimääräisesti käyttöön eri asiakasryhmien tarpeisiin vastaamiseksi tehokkaasti ja ketterästi heti, kun lainsäädäntö astuu voimaan. Muutos ei synny itsestään, vaan sitä on johdettava. 

Lue myös 
Heikinheimo: Korkeakoulutus ratkaisee vain osan Suomen osaamisvajeesta

Kirjoittaja

Mirja Hannula
johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto

Hannula Mirja

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi