Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen asetus vahvistaa yksilöllisiä opintopolkuja

05.10.2017

Reformin toimeenpano otti ison askeleen torstaina 5. lokakuuta valtioneuvoston hyväksyttyä asetuksen ammatillisesta koulutuksesta. 

Asetuksessa säädetään muun muassa opintojen henkilökohtaistamisesta, osaamisen arviointiasteikosta, oppisopimuksessa ja koulutussopimuksessa sovittavista asioista, ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta sekä työelämätoimikunnista. 

HOKS viitoittaa opiskelijan polun
Jatkossa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. 

Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaamisen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi. 

Muutoksia tutkinnon muodostumiseen
Vapaasti valittavia tutkinnon osia erillisinä tutkinnon osina ei jatkossa enää ole. Vastaava valinnaisuus sisällytetään ammatillisiin tutkinnon osiin.

Jatkossa ammatilliseen perustutkintoon sisältyy ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä nykyisen 135 osaamispisteen sijaan. 

Yhteisiä tutkinnon osia on nykyisen neljän sijasta jatkossa vain kolme. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä kuten nykyisinkin. 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus muodostuvat jatkossa valinnaisista koulutuksen osista.      

Arviointiasteikko viisiportaiseksi
Ammatillisen koulutuksen arviointiasteikko muuttuu kolmiportaisesta viisiportaiseksi. Uudistuksen myötä arvosanat ovat nykyistä erottelevampia ja opiskelijoiden näkökulmasta siten myös oikeudenmukaisempia. Näin arvosanat ovat nykyistä paremmin hyödynnettävissä myös korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Järjestämislupahakemuksien käsittely nopeutuu
Asetuksen mukaan ammatillisen koulutuksen järjestämislupahakemus on jatkossa toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään puoli vuotta ennen koulutuksen suunniteltua aloittamisajankohtaa nykyisen vuoden sijaan. Ministeriö voi ottaa käsiteltäväksi myös tätä myöhemmin toimitetun hakemuksen kuten nykyisinkin.

Oppisopimuksen sisällöstä
Asetuksen mukaan oppisopimukseen on kirjattava sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus sekä palkkauksen perusteet. Uutena sopimuksesta tulee ilmetä sovellettava työaika.  Asetuksessa säädetään myös uudessa koulutussopimuksessa sovittavista asioista sekä koulutuskorvauksen määräytymisestä oppisopimuskoulutuksessa.

Työelämätoimikunnat korvaavat tutkintotoimikunnat
Nykymuotoiset tutkintotoimikunnat lakkautetaan ja ammattiosaamisen näyttöjen toimielimistä luovutaan. Niiden tilalle asetetaan valtakunnalliset työelämätoimikunnat, joiden tehtävät painottuvat ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden varmistamiseen. 

Asetus tulee voimaan 1.1.2018 samaan aikaan kun ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017), joka on vahvistettu elokuussa. Kyseessä on suurin koulutuslainsäädännön uudistus Suomessa lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Uudistuksen ydinasioita ovat yksilölliset opintopolut, asiakaslähtöisyys, työelämän ja yksilöiden tarpeisiin vastaava osaaminen sekä tiivis yhteistyö työelämän kanssa.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 5.10

VN: Asetus ammatillisesta koulutuksesta

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi