Tekniikan alan opetushenkilöstö tarvitsee lisää täydennyskoulutusta ja työelämäjaksoja

18.12.2023

Helsingin yliopisto toteutti tutkimuksen, jossa selvitettiin tekniikan alan kouluttajien pedagogista osaamista sekä työelämävalmiusosaamista (Pedaknow). Hankkeen johtajana toimi dosentti KT Kalle Virta ja tutkijoina projektisuunnittelija KT Sami Löfgren, dosentti KT Manne Kallio sekä KT Heli Kallio

-  Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu paljon kehittämisodotuksia ja on tärkeää, että sen sisällöllisen kehittämisen tueksi tehdään tutkimusta. Helsingin yliopisto on tarttunut tärkeään teemaan. On hienoa, että yliopistojen kiinnostus ammattikasvatukseen liittyvään tutkimukseen on selvästi lisääntymässä, toteaa AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Tutkimustulosten mukaan tekniikan alan kouluttajat näkevät osaamisensa tason ylipäätään korkeaksi mutta erojakin löytyy. Yleisesti ottaen ammattiopettajat kokevat olevansa työpaikkaohjaajia kyvykkäämpiä opiskelijalähtöisessä opetuksessa sekä opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Opiskelijoitten kulttuuritaustan huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa oli haasteellista kouluttajille. Samoin kouluttajat pitivät haasteellisena sosiaalisten taitojen kouluttamista opiskelijoille, erityisesti empatiaan ohjaamista. Erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä tekniikan aloilla ei nähty kovin tärkeäksi. Huomionarvoista on lisäksi, että yli kaksi kolmasosaa kaikista opettajista ei koskaan ole käynyt työelämäjaksolla päivittämässä ammatillista osaamistaan.

Teknologiatellisuus ry:n johtava asiantuntija Eero Mannisen mukaan työelämäjaksojen vähyys tekniikan alan opettajien keskuudessa on erittäin huolestuttava tutkimustulos. 

- Meidän elinkeinoelämän edustajien, yritysten ja koulutuksenjärjestäjien tulisi etsiä yhdessä uusia keinoja työelämäyhteistyön parantamiseen. Yksi kokeilemisen arvoinen asia työelämäjaksojen lisäämisen ohella voisi olla työelämän asiantuntijoiden käyttäminen oppilaitoksissa esimerkiksi yhteisen työsopimuksen avulla. Näin vahvistettaisiin yhteistyötä, mutta lisäksi helpotettaisiin tekniikan alan opettajapulaa, Manninen korostaa. 

Johtopäätöksenä voidaan esittää, että työpaikkaohjaajille on tarjottava mahdollisuus kehittää pedagogista osaamistaan. Ammattiopiskelijat viettävät tänä päivänä yhä enemmän aikaa työpaikalla oppien, jolloin työpaikkaohjaajien pedagoginen rooli korostuu. Kaikkien tekniikan alan kouluttajien on hyvä saada työvälineitä eri kulttuuritaustasta tulevien opiskelijoiden kohtaamiseen ja sosiaalisten taitojen edistämiseen. Myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen opetuksessa ja ohjauksessa korostuu, sillä tekniikan ala on vahvan sukupuolittunut. Kaikille opintoja harkitseville on tärkeää tuntea sopivansa tekniikan alan osaajien joukkoon.

Pedagoginen osaaminen ja työelämävalmiuksien hallinta tekniikan alalla - Pedaknow-hankkeen tuloksia 14.12.2023 materiaali (pdf)