Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

17.06.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopalvelu, 17.6.2022

AMKE pitää hyvänä, että kilpailutettujen koulutusten osalta TE-toimistot ja ELY-keskukset ovat kehittäneet hankintoja yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ollut hankintojen kehittäminen siten, että luodaan yhtenäisiä kriteerejä ja hankintojen läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on "reilut hankinnat."

AMKE pitää ongelmallisena, että kilpailutukset ovat perustuneet lähinnä hintaan.  Laadulliset kriteerit ovat jääneet taka-alalle ja niiden painoarvo on ollut vähäinen.

TE-palveluiden kilpailutuksissa sekä toteuttajina on suuri joukko julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia.  AMKE katsoo, että kilpailu on lisännyt tarjonnan monipuolisuutta ja pakottanut palvelun tuottajat kehittämään jatkuvasti toimintaansa. Toisaalta voimakas hintaperusteinen hankinta on tuonut markkinoille palvelun tuottajia, joiden edellytykset laadukkaaseen toimintaan ovat olleet heikot.

AMKE painottaa, että tätä työtä hankintojen kehittämiseksi tulisi hyödyntää palvelu-uudistuksessa. Työvoimapalveluiden järjestäjillä tulisi olla yhtenäisiä palveluiden laatu- ja hankintakriteerejä. Palveluiden vaikuttavuutta ja laatua tulee seurata sekä tukea valtakunnallisesti, esimerkiksi jakamalla hyviä käytänteitä.

Lataa lausunto tästä