Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta

22.11.2017

Työ- ja elinkeinoministeriölle 22.11.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry kannattaa työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä valtion virkamieslain muuttamista siten, että työnantaja voisi jatkossa tehdä oppisopimuksen lisätyön tarjoamisvelvoitteen ja takaisinottovelvollisuuden estämättä.

Lataa lausunto tästä