Digitaalisten koulutuspalveluiden kansallinen yhteiskehittäminen etenee

16.05.2022


Koulutuksen digitalisaation verkoston visionamme on kehittää, vaikuttaa, tukea ja viestiä koulutuksen digitaalisista palveluista. Reilu vuosi sitten peräänkuulutin tässä AMKE:n blogissa ammatilliseen koulutukseen kokonaisvaltaista, visionääristä, välitavoitteita sisältävää ja rullaavaa kehittämistyötä. 

Sitähän sitten saatiin! Ilolla voi todeta, että toiveisiimme on vastattu. Vuoden 2021 aikana on syntynyt monta kansallista ammatillisen koulutuksen visioon liittyvää näkökulmaa ja toimenpidesuunnitelmaa, joissa näkyy vahvasti koulutuksen digitaaliset palvelut. Olemme nyt luomassa edellytyksiä olla proaktiivisia ammatillisessa koulutuksessa sekä rakentaa hyvin suunniteltu oppimisen ekosysteemi, jonka osana digitaaliset palvelut toimivat sujuvasti.

Monta näkökulmaa luotaamassa ammatillista koulutusta tulevaisuuteen

Keväällä 2021 julkaistussa Koulutuspoliittisessa selonteossa nostetaan esiin niin tavoitteita kuin toimenpiteitä. Esimerkiksi vaikuttavuutta ja saavutettavuutta edistetään laatimalla kansallinen oppimisympäristöjen digitalisointia ja digitaalisia oppimisratkaisuja koskeva strategia sekä toimenpideohjelma. Lisäksi luvataan rakentaa koulutusrajat ylittävä koulutuksen digitaalinen palveluekosysteemi. Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjäorganisaatiot voivat olla fyysisten tilojen ja laitteiden osalta keveitä. Ajasta ja paikasta riippumattomalla toteutuksella edesautetaan asiakaslähtöistä ja joustavaa toimintaa sekä hyvää saavutettavuutta.

AMKE:n yhteisöllisesti sidosryhmien kanssa vuonna 2021 tuottamassa ammattikoulutuksen visiossa todetaan, että digitalisaatiota ja teknologiaa hyödyntävä verkostomainen ja työelämäyhteistyötä rakentava ammattikoulutus ei ole riippuvainen omista oppimistiloistaan.

Loppuvuodesta 2021 käynnistynyt OKM:n vetämän Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden palvelut rakennetaan vaiheittain 2021-2024. Vaiheita ovat 1 kokonaisarkkitehtuurin määrittäminen, 2. lainsäädäntömuutostarpeen selvittäminen, valmistelu ja toteutus, 3. uusien digitaalisten palveluiden ja palvelupolkujen rakentaminen, 4. tiedolla johtamisen toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto sekä 5. palvelukokonaisuuden käyttöönoton ja kehittämisen edellyttämän toimintatapamuutoksen tukeminen.

Loppuvuonna 2021 päättyneessä OPH:n rahoittamassa kansallisessa eKampus-hankkeessa rakennettiin yhteistoiminnallisesti ammatillisen koulutuksen eKampus 2025/2035 -visio. Hyvin konkreettisten esimerkkien lisäksi hankkeessa mietittiin toimenpiteitä, joita tulevaisuuskuvien saavuttaminen edellyttää. Siinä nousi esiin 1. vuoropuhelun lisääminen yhteisen tahtotilan luomiseksi, 2. opetuksen palvelukarttaroadmap ja kokonaisarkkitehtuuri, 3. toimintakulttuurin muutoksen tuki, 4. opetuksen oma tekoälyohjelma osaksi Aurora AI -kehityskokonaisuutta, 5. koulutuksen järjestämisen alueellisten ja valtakunnallisten ekosysteemien fasilitointi ja tuki, 6. opiskelijan liikkuvuuden mahdollistaminen, 7. kansallisesti tuotettu koulutuksenjärjestäjien yhteinen kansainvälinen eKampus.

Visioista tekoihin ja käytännön ratkaisuihin

Paljon on nyt siis visioita ja näkökulmia tuotu esiin. Hienoa on, että myös näistä visioista ja näkökulmista johdettuja toimenpiteitä on käynnistetty. Alkuvuodesta 2022 käynnistyivät kansalliset hankkeet Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen sekä Oppimisanalytiikka. Näissä yhteiskehittämishankkeissa on mukana kymmeniä ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

Muistetaan yhteistyö ja yhteiskehittäminen myös monien kansallisten hankkeiden välillä

Nyt kun meillä on hienosti yhteiskehitettyjä visioita ja toimenpidesuunnitelmia sekä kääritty hihat ja alettu hankkeissa toteuttamaan suunnitelmia, on todella tärkeää muistaa myös hankkeiden välinen yhteistyö. Meidän täytyy miettiä ja varmistaa miten huolehdimme siitä, että hankkeiden suunta on yhteinen ja viestintä hankkeiden välillä toimii. OPH:n ja OKM:n rooli tässä hankkeiden yhteen nivomisessa on todella tärkeä. Koulutuksen digitalisaation verkostona olemme mieluusti mukana tässä prosessissa. Seuraavat 3-4-vuotta ovat todella tärkeää aikaa ammatillisessa koulutuksessa – ne luotaavat meitä tulevaisuuteen.

Viitteet: 
Koulutuspoliittinen selonteko 
Ammattikoulutuksen visio 
Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus 
Ammatillisen koulutuksen eKampus 2025/2035 -visio

AMKEn koulutuksen digitalisaatioverkoston puheenjohtaja, Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n apulaisrehtori Markus Oedewald työn ulkopuolella: Vapaa-ajallakin innokas oppimisen tutkija ja oppija omien mehiläisten parissa, ratsastuksessa, puusepän töissä ja kotitarveviljelijänä.

Kirjoittaja

Markus Oedewald
apulaisrehtori, Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Oedewald Markus