YritysAmiksessa ammatillisen osaamisen hankkimisesta tehdään innostavaa kaikille

05.02.2016

Kainuun ammattiopiston kulttuurialan, hiusalan, luonnonvara-alan ja liiketalouden alan osaa­misalueella, eli tuttavallisemmin YritysAmiksessa toteutetaan 1.8.2015 voimaan tulleita ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisia opetussuunnitelmia yrittämällä oppi­misen pedagogiikalla. Osaamisen hankkiminen perustuu yrittämällä oppimisen malliin. Taustalla on tam­mikuussa 2015 alkanut Amisyrityksessä oppiminen -hanke, jonka rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta.

Uudenlaisen ammatillisen koulutuksen suunnittelu osaamisalueellamme alkoi lukuvuoden 2012 aikana. Tuolloin hahmottui KAO:n uusi organisaatio, jossa kulttuuriala, hiusala, liiketalouden ala ja luonnonvara-ala muodostivat yhden osaamisalueen.  Yhteisen toimintamallin etsiminen johti melko pian oivallukseen, että tavalla tai toisella yritystoimintaan ja yrittämällä oppimiseen yhteinen taival alkaa nivoutua. Idean kehittelyä on jatkunut kolmisen vuotta ja nyt toimintamalli alkaa olla jo niin hyvin hahmollaan, että syksystä 2015 lähtien toimintaa on rakennettu sen mukaan.

Yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa

Toiminta perustuu yhdessä suunnitteluun ja tekemiseen: älykkyys ja luovuus ovat yhteisön ominaisuuksia. Toisen menestyminen ei ole uhka eikä oma epäonnistuminen pelottavaa. Yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa on hiottu koulutuksen toteuttamista ja suunnittelua ja rakennettu oppimisympäristöjä. Uudet opiskelijat eivät siis todellakaan ole päässeet valmiiksi katettuun pöytään, vaan he ovat joutuneet uuden koulun rakentamispuuhaan henkilöstön kanssa. Syyslukukauden aikana toimintatapa on kehittynyt harppauksin.

Ensimmäisen vuoden pelialan opiskelijat Roope Toivanen, Antti Manninen ja Luukas Mephan tekevät Uutishuoneella haastattelua perjantaisin klo 12.00 tulevaan Uutiskuution uutislähetykseen.

YritysAmiksessa hankitaan osaamista työtä tekemällä

Pulpetit on viety kierrätykseen ja opettaja jalkautettu luokan edestä. Oppilaitoksen tiloihin on alettu rakentaa Amisyrityksiä, yritysmäisiä oppimisympäristöjä, joissa perusosaamista hankitaan. Opintojen aloitusvuoden mukaan määräytyvä opiskelijaryhmä ei enää ole oppimisen organisoinnin perusyksikkö. Kaikki kunkin alan opiskelijat kuuluvat oman alansa Amisyritykseen ja muodostavat sen henkilökunnan. Opettajat ovat työnjohtajina ja ohjaajina. Opiskelijat toimivat erilaisissa rooleissa Amisyrityksissä. Jokaisella on omaohjaaja, joka seuraa yhdessä opiskelijan kanssa, että opetussuunnitelman mukainen osaaminen saavutetaan. Opiskelijalla ei ole lukujärjestystä, vaan hän saapuu työaikana työpaikalleen Amisyritykseen ja toimii siellä saamiensa ohjeiden mukaan. Opiskelijoiden työviikko on 34-tuntinen.

Työskentely tapahtuu enimmäkseen ulkopuolisten toimeksiantajien tilausten mukaan toteutettavissa projekteissa. Oppimisympäristöissä toimii myös ulkopuolisia yrittäjiä vuokralaisina. Projekteja tehdään Amisyrityksissä tai työkohteet voivat olla oppilaitoksen ulkopuolella.  Työssäoppiminen oikeilla työpaikoilla on edelleen keskeinen oppimisen tapa samoin verkko-oppiminen.

Kaikki opiskelijat toimivat Nuori Yrittäjyys -ohjelman mukaisesti NY-yrittäjinä jossakin opintojen vaiheessa. Näin he hankkivat oman alansa osaamista, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, yrittäjyystaitoja, taloudellista osaamista ja yrittäjämäistä asennetta. NY-yrittäjinä he myös hankkivat kullanarvoisia verkostoja tulevaisuutta varten.

Jos yrittäjyys tuntuu omalta jutulta, opiskelijat voivat NY-yrittäjyyden jälkeen liittyä YritysAmiksen osuuskuntiin, joissa toimii myös jo opinnot päättäneitä ja muita ulkopuolisia yrittäjiä. Tällä hetkellä osuuskuntia on kaksi, Impilinnan osuuskunta ja Tervakanava.

Opettajatiimi ohjaa ja suunnittelee työtä

Opettajat eivät enää työskentele yksin heille annetun lukujärjestyksen mukaan, vaan he muodostavat tiimejä, jotka suunnittelevat opiskelijatyöntekijöiden työtä ja ohjaavat opiskelijan osaamisen karttumista. Opiskelijoiden työvuorolistat suunnitellaan kolmeksi viikoksi kerrallaan ja opettajat työskentelevät työvuoroissa niin, että riittävä määrä ohjaajia on aina saapuvilla .Välillä ohjaajat pitävät tietoiskuja ja työpajoja, jolloin isompi ryhmä opiskelijoita kerääntyy jonkin opittavan asian ympärille. Yhteiset aineet pyritään nivomaan ammatillisiin projekteihin. Työelämän tuntua lisätään ottamalla käyttöön opiskelijoiden sähköinen työpaikalle kirjautuminen.

Liiketalouden alan opiskelijoita palvelemassa asiakkaita YritysAmis kahvilassa, jossa opitaan asiakaspalvelua, kassankäyttöä ja tilausten tekoa yms. yrityksen pyörittämiseen liittyviä tehtäviä.

Opettajat korkeaa koulutustaan vastaavassa työssä

Opettajan ammattitaitoa ja työaikaa ei kannata käyttää tiedonjakamiseen.  Opettaja-ohjaaja pyrkii olemaan opiskelijalle vanhempi kollega, joka aidosti pohtii hänen kanssaan projektien toteuttamisessa eteen tulevia kysymyksiä ja ongelmia ja ohjaa häntä etsimään ratkaisuja. Ohjaamisen kannalta otollisin hetki on silloin, kun opiskelijatiimi on pohtinut asian ratkaisua ja hakee ratkaisuilleen tukea ohjaajalta. Ihminen oppii parhaiten silloin, kun hänellä on todellinen tarve oppia saadakseen jonkin ongelman ratkaistuksi. Silloin hän motivoituu. Ohjaajan on melko vaikea motivoida opiskelijaa oppimaan varastoon jotain tulevaisuuden hetkeä varten. Ohjaajan tärkeä tehtävä on kokemuksensa voimalla avata opiskelijalle näköaloja silloin, kun tämä joutuu umpikujaan, josta itse ei näe ulospääsyä. Hyvä vuorovaikutus opettajien kesken ja opettajien ja opiskelijoiden välillä on ratkaisevan tärkeää. Epävarmuutta on opittava sietämään ja tuntemattomaan pitää uskaltaa heittäytyä.

 Lisätietoja antaa YritysAmiksen koulutusjohtaja Maarit Tartia-Kallio (etunimi.sukunimi@kao.fi).