TUTKE4-työryhmän loppuraportissa 26 keinoa ammatillisten tutkintojen kehittämiseksi

17.11.2023

Ammatillisten tutkintojen kehittämiseen asetetun ”TUTKE4” -työryhmän loppuraportti on valmistunut ja luovutettu 16.11.2023 valtiosihteeriMikaela Nylanderille. Työryhmä esittää raportissa 26 keinoa jatkuvan oppimisen ja ammatillisen koulutuksen joustavuuden lisäämiseksi. Kehittämisesitykset otetaan huomioon ammatillista koulutusta koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanon valmistelussa. 

Kehittämisehdotukset on suunnattu opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjille, sanoo työryhmässä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEa edustanut johtava asiantuntija Satu Ågren.  

Työnsä syksyllä 2022 aloittaneen työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotukset ammatti- ja erikoisammattitutkintojen joustavuuden lisäämiseksi ja opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien monipuolistamiseksi, tutkinnon osaa pienempien osaamiskokonaisuuksien ottamiseksi osaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmää, digitaaliseen ja vihreään siirtymään liittyvän osaamisen vahvistamiseksi ammatillisissa tutkinnoissa sekä perustaitojen ja oppimisvalmiuksien vahvistamiseksi ammatillisessa koulutuksessa.  

Työ- ja elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen edellyttää ammatillisilta tutkinnoilta joustavuutta. Työryhmä katsoo, että tutkintojen joustavuutta voidaan parantaa valinnanmahdollisuuksia lisäämällä ja tutkinnon osien hyödyntämällä erityisesti silloin, kun kyse on lisä- ja täydennyskoulutuksesta. 

Vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyvää osaamista tarvitaan kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa. Työryhmä esittää, että näihin liittyvää osaamista vahvistettaisiin valinnaisilla ammatillisilla tutkinnon osilla, joita voidaan soveltaa eri toimialojen tarpeisiin. 

Ammatillisen tutkinnon tuottamia perustaitoja tarvitaan työelämässä ja jatko-opinnoissa, mutta osalla tutkinnon suorittaneista ne eivät ole riittävällä tasolla. Työryhmä katsoo, että tarvitaan lisää tutkittua tietoa siitä, miten perustaitojen hankkimiseksi oppilaitoksissa mahdollistetaan yksilölliset valinnat sekä opetus ja tuki osaamisen hankkimiseksi. 

****  

Ammatillisten tutkintojen kehittämistyöryhmän loppuraportti >>

Ammatillisten tutkintojen kehittämistyöryhmän väliraportti >>