Tuore väitös: Kaikille koulunkäynti aikuisena ei ole helppoa, osa aikuisista tarvitsee tukea

22.03.2016

KM Kaisa Räty tutkii tuoreessa Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöksessään, miten erityinen tuki on kehittynyt osana ammatillista aikuiskoulutusta. Tutkimusaineistossa aikuisten erityisen tuen tarve kuvattiin elämänhallinnan ongelmien sekä erilaisten diagnoosien, kuten oppimisvaikeuksien, neurologisten vaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien kautta.

Useat aikuiset joutuvat vaihtamaan ammattiaan aikuisena. Aina tämä ei suju vaikeuksitta, vaan opiskelijan oppimiseen liittyvät vaikeudet ja aiemmat negatiiviset kokemukset oppimisesta saattavat haitata aikuisen oppimista. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukeminen on huomioitu ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavassa lainsäädännössä, ja oppilaitokset ovat ruvenneet kehittämään erilaisia erityisen tuen palveluja viimeistään 2000-luvulla.

Erityinen tuki toteutuu oppilaitoksissa yksilöllisinä polkuina, ohjauksena ja erityisenä tukena. Opiskelijan osaaminen, mutta myös osaamisen esteet, huomioidaan yksilöllistä koulutuspolkua suunniteltaessa. Aikuisia tuetaan tarjoamalla oppimisvaikeuksien kartoitusta, tukea tehtäviin ja ajanhallinnan ongelmiin.

Rädyn mukaan ammatillinen aikuiskoulutus on muuttunut koko ajan yhä yksilöllisempään suuntaan ja korostaa erityisen tuen kehittämisen merkitystä osana aikuiskoulutusta myös tulevina vuosina.

- Yksilöllisyys ja ohjauksellisuus ovat tutkimusaineiston mukaan keskeisiä aikuisten erityisessä tuessa ja niitä voidaan käyttää hyväksi myös kehitettäessä tulevaisuuden ratkaisuja.  

Yhä kovemmat vaatimukset

Aikuiskoulutuksen tavoitteena on 1970-luvulta asti ollut koko väestön, ja erityisesti matalasti koulutettujen aikuisten kouluttaminen. Tutkimusten mukaan koulutus kuitenkin kasautuu niille, joilla on jo aiempaa ammatillista koulutusta, ja matalasti koulutetut jäävät ammatillisen aikuiskoulutuksen ulkopuolelle. Myös tässä tutkimuksessa nousee esille keskustelu opiskelijan koulutus- ja työelämäkelpoisuudesta: oppilaitokset haluavat hyviä opiskelijoita, joista on helppo kouluttaa yrityksiin hyviä työntekijöitä. Keskustelu oppilaitoksissa ja laajemmin yhteiskunnassa on koventunut: jokaisen on pystyttävä vastaamaan itsestään, hankkimaan sekä koulutus että ammatti.

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Räty väittelee 1.4. klo 12 Helsingin yliopistossa erityispedagogiikan alaan kuuluvasta aiheesta Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.