Puolueiden näkemyksissä on eroja ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeista

10.03.2023

Valtaosa eduskuntavaaliehdokkaista pitää ammatillisen koulutuksen rahoitustason turvaamista tärkeimpänä ammatillista koulutusta koskevana kehittämistoimenpiteenä seuraavalla hallituskaudella. Tiedot selviävät Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn Aula Researchilta tilaamasta kyselystä.

Eduskuntavaaliehdokkaista 69 prosenttia pitää rahoitustason turvaamista kaikkein tärkeimpänä ammatillista koulutusta koskevana kehittämistoimenpiteenä seuraavalla hallituskaudella. Vahvimmin tätä mieltä ollaan vasemmistossa (82 %), keskustassa (74 %), vihreissä (73 %), perussuomalaisissa (73 %) ja SDP:ssä (70 %).

- Olemme tyytyväisiä, että eri puolueiden kansanedustajaehdokkailla on näin laajaa yksimielisyyttä siitä, että ammatilliseen osaamiseen panostaminen on tärkeää, sanoo AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren.

- Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli mm. kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä edellyttää riittävää rahoitusta.

Toiseksi tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi ehdokkaista 62 prosenttia nostaa nuorten perustaitojen ja opiskelukuntoisuuden vahvistamisen. Erityisen tärkeänä tätä pidetään KD:ssa (77 %), perussuomalaisissa (75 %) ja RKP:ssa (68 %).

- Tällä hetkellä noin 15 prosentilla perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyvistä ei ole riittäviä luku-, kirjoitus- ja matemaattisia taitoja selvitä opinnoista, kertoo Ågren.

- Jotta nuoret voisivat saavuttaa työelämän edellyttämän ammattitaidon ja kyvyn jatkaa korkeakouluopintoihin, täytyy heidän saada tarvitsemaansa tukea oppimisen haasteisiin jo ennen ammatilliseen koulutukseen siirtymistä, Ågren painottaa.

Muiden ammatillista koulutusta koskevien kehittämistarpeiden osalta puolueiden näkemyksissä oli enemmän hajontaa. Esimerkiksi kokoomuksen ehdokkaat (63 %) pitävät ainoana puolueena kaikkein tärkeimpänä toimena Suomeen tulevan ja Suomessa jo asuvan vieraskielisen väestön koulutus- ja työllistymispolkujen sujuvoittamista.


Kuva: Aula Research

Tutkinnon tarjoaminen oppivelvollisille on tärkein tehtävä

Kyselyssä eduskuntavaaliehdokkaita pyydettiin kertomaan näkemyksensä siitä, mitä he pitävät ammatillisen koulutuksen tärkeimpänä tehtävänä. Kaikki puolueet nostavat kärkeen ammatillisen tutkinnon tarjoamisen oppivelvollisille.

Ågrenin mukaan on yllättävää, että ehdokkaat mieltävät ammatillisen koulutuksen näinkin vahvasti perusopetuksen jatkeeksi.

- Opiskelijoista kuitenkin 65 prosenttia on yli 20-vuotiaita ja aikuisten osuus opiskelijoista jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa. Muuttuva toimintaympäristö haastaa osaamisen uudistamiseen ja lisää koulutuksen kysyntää, hän jatkaa.

Useilla eduskuntavaaliehdokkailla on ammatillisen koulutuksen tausta

Monella eduskuntavaaliehdokkaalla on omakohtaista kokemusta ammatillisesta koulutuksesta. Vastaajista 53 prosenttia on suorittanut joko ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Eniten ammatillisen tutkinnon suorittaneita on Perussuomalaisten, Keskustan, Kristillisdemokraattien ja Sosiaalidemokraattien ehdokkaissa. Vähiten heitä on Vihreiden ehdokkaissa.

Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaleissa 2023 ehdokkaaksi asettuvien parissa. Eduskuntavaalikyselyn otos kerättiin 19.1. – 9.2.2023 sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin. Kyselyyn vastasi 349 eduskuntavaaliehdokasta eduskuntapuolueista, jolloin vastausprosentiksi muodostui 33. 

Kyselyn tulokset >>

AMKEn eduskuntavaalimateriaalit >>