Pasi Kankare Careerian rehtoriksi

30.11.2018

Ensi vuoden alusta toi­min­tan­sa aloit­ta­van, Edu­po­lin ja Point Col­le­gen toi­min­not yh­dis­tä­vän Ca­ree­ri­an reh­to­rik­si on 29.11. pi­de­tys­sä hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa va­lit­tu KT Pasi Kan­ka­re.

Kan­ka­re on ai­em­min toi­mi­nut muun mu­as­sa kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja­na ja ope­tus­hal­li­tuk­ses­sa am­mat­ti­kou­lu­tus -toi­min­ta­yk­si­kön joh­ta­ja­na.

Kan­ka­reel­la on lä­hes 20 vuo­den ko­ke­mus pe­da­go­gi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta muun mu­as­sa Sa­lon seu­dun kun­ta­yh­ty­mäs­sä. Kan­ka­re on myös toi­mi­nut joh­ta­ja­na Ope­tus­hal­li­tuk­ses­sa ja eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja­na FCG Kon­sul­toin­ti Oy:ssä.

– Va­lin­taan vai­kut­ti rat­kai­se­vas­ti Kan­ka­reen am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ko­ko­nais­val­tai­nen ta­lous­joh­ta­mi­sen osaa­mi­sen ja uu­den am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen lain­sää­dän­nön tun­te­mi­nen, op­pi­lai­tok­ses­ta tie­do­te­taan.