Kohti parempaa hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä verkkoympäristössä

07.12.2022

Kuvassa vasemmalta: Eila Burns, Hanna Laitinen, Riikka Michelsson, Auli Sesay ja edessä Sirpa Laitinen-Väänänen

Digitaalinen murros on tuonut uudenlaisia teknologioita, jotka ravistelevat koulutuskenttää kaikilla rintamilla. Toisaalta teknologia tarjoilee uudenlaisia joustavia toimintaympäristöjä oppilaitosten ekosysteemeille. Kun perinteiset kohtaamisen siirtyvät osin luokkahuoneista, taukopaikoista ja toimistoissa verkkoon, kuinka varmistetaan ja huolehditaan oppilaitoksen yhteisöllisyydestä ja hyvinvoinnista?

Voiko digiympäristössä vuorovaikutustaidot olla avain parempaan hyvinvointiin?

Työskentelyn siirtyminen digitaalisiin ympäristöihin on tuonut esiin uudenlaisia työhyvinvoinnin haasteita. Aiempien tutkimusten mukaan ne ovat liittyneet mm. yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen muuttumiseen, kun kasvokkainen kommunikointi on vähentynyt (esim. Karjalainen, 2021; Fonner & Roloff, 2010). Yksi mahdollisuus on tutkiskella yhdessä erilaisia verkkovuorovaikutteisia toimintatapoja, jotka voisivat tukea henkilöstön yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. 

Mutta millaiset asiat sitten tukevat ja haittaavat yhteisöllisyyden rakentumista verkkoympäristössä? Miten yhteisöllisyyden toteutuminen näkyy? Voidaanko valmentamalla tukea työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä digiympäristössä? Näiden kysymysten ympärille rakennetussa Jamk ammatillisen opettajakorkeakoulun ”Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe)” -valmennuspilotissa tutkitaan ja kehitetään yhdessä 10 ammatillisen oppilaitoksen kanssa yhteisöllisyyttä vahvistavaa verkkoympäristössä tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Puoli vuotta kestävään ja verkossa tapahtuvaan valmennuspilottiin osallistuu 59 henkilöä ja siinä tuetaan osallistujia tunnistamaan keinoja, jotka vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta hyvinvointia työyhteisössä. 

Valmennus- ja tutkimusprosessia esiteltiin ammatillisen koulutuksen toimijoille

HyPe -valmennusprosessi ja siihen kietoutuva tutkimus oli esillä AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä 9.–10.11.2022 Rovaniemellä. Tapahtumaan osallistui runsas 100 ammatillisen ja ammattikorkeakoulun tutkimuksesta kiinnostunutta toimijaa. Tutkimuspäivien teemana oli ”Tulevaisuuden taidot ja osaaminen – yhdenvertaisuus digitalisaation ajassa”. Tutkimuspäivien järjestämisestä vastasivat Rovaniemen alueen kolme suurinta koulutustoimijaa – Lapin yliopisto, Lapin AMK ja Lapin Koulutuskeskus REDU – yhteistyössä OTTU ry:n kanssa. 

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -valmennus- ja tutkimusprosessin esittely otettiin tutkimuspäivillä hyvin vastaan. Hyvinvointi sekä verkossa tapahtuva vuorovaikutus innosti tapahtuman kävijöitä pohtimaan oman organisaation toimintatapoja. Valmennusprosessi kiinnosti ammatillisia oppilaitoksia, sillä erilaisia tapoja toteuttaa hybridiopetusta ja -työskentelyä oppilaitoksen kiireisessä arjessa pohditaan laajasti. Keskusteluissa nousi erityisesti esiin verkkoympäristöjen ja etätyöskentelyn mukaan tuoma lisääntynyt yksintekemisen ja kiireen tunteet. Puheissa kaikui tarve tulla aidosti kuulluksi ja kohdatuksi työpaikalla. Nämä teemat nousevat esiin myös itse valmennuksessa. 

Yhdessä tutkien – yhdessä tuottaen

Valmennusprosessiin kietoutuvassa käytäntötutkimuksessa keskitytään yhteisölliseen vuorovaikutukseen verkossa; sen haasteiden ja yhteisöllisyyttä tukevien asioiden tunnistamiseen sekä verkkovuorovaikutuksen kehittämiseen yhteisöllisesti.  

Monimenetelmällisen tutkimusosion tavoitteena on selvittää ammatillisten oppilaitosten toimijoiden näkemyksiä yhteisöllisyydestä, sen toteutumisesta ja kehittämisestä verkkoympäristössä osana hyvinvoivaa ja yhteisöllistä oppilaitosta. Aineistona toimivat osallistujien valmennuksessa tuottamat erilaiset tekstiaineistot ja oppilaitoskohtaiset tallennetut ryhmäkeskustelut. Pilotin tulokset julkaistaan artikkeleina ja kolmen podcastin sarjana maaliskuussa 2023 

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -valmennuspilotti on osa Pedagoginen hyvinvointi (HyPe) – työhyvinvoinnin ja tuottavuuden risteyksessä -projektia, joka kuuluu TYÖ2030-kehittämisohjelmaan. Kokonaisuutta toteuttavat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Sivistystyönantajajärjestö Sivista, Haaga-Helia ja Jyväskylän ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Kirjoittanut: Eila Burns, Susanna Kanninen, Sirpa Laitinen-Väänänen & Auli Sesay / Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätietoa: www.jamk.fi/hypeprojekti >>