AMIS 2018 -tutkimus: Ammattiin opiskelevat arvostavat ammatillista koulutusta – opettajilta toivotaan enemmän aikaa

28.09.2018

  • Yhdeksän kymmenestä vastaajasta on ylpeä opiskelemastaan alasta ja siitä, että opiskelee ammatillisessa koulutuksessa.
  • Vastaajista 84 % on motivoituneita opinnoistaan ja 87 % kertoo saavansa opinnoissaan onnistumisen kokemuksia.
  • Suurin osa vastaajista on edelleen tyytyväisiä myös opetukseen.
  • Neljä viidestä vastaajasta kokee, että opettajat ovat kannustaneet heitä opinnoissaan.
  • Kuluneen kahden vuoden aikana tyytyväisyys opetukseen on laskenut.
  • Vastaajista 37 % kokee työrauhan olevan oppitunneilla usein huono.
  • Keskeyttämistä harkitaan enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
  • Lähes joka toinen opiskelija toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan kanssa heidän asioistaan.
  • vastaajista vain alle puolet (43 %) kokee oppilaitoksensa tiedottaneen riittävästi reformin vaikutuksista opintoihin

Tuoreen AMIS 2018 -tutkimuksen mukaan ammattiin opiskelevat arvostavat edelleen vahvasti ammatillista koulutusta ja opiskelemaansa alaa. Tyytyväisyys opetukseen on kuitenkin laskenut ja lähes joka toinen ammattiin opiskeleva toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan asioista. Tutkimustulokset viestittävät, että oppituntien työrauha ei ole riittävän hyvä. Tutkimuksen on toteuttanut Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry. Tutkimus kohdistui pääasiassa nuoriin (75 % alle 20v.).

Ammattiin opiskelevat arvostavat ammatillista koulutusta ja opiskelemaansa alaa 

Yhdeksän kymmenestä AMIS 2018 -tutkimukseen vastaajasta on ylpeä opiskelemastaan alasta ja siitä, että opiskelee ammatillisessa koulutuksessa. Vastaajista 84 % on motivoituneita opinnoistaan ja 87 % kertoo saavansa opinnoissaan onnistumisen kokemuksia.

- Ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret arvostavat kolutusta ja pitävät ammatinvalintaansa hyvänä. Heistä tulee ylpeitä ammattilaisia, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu AMIS 2018 -tutkimuksen tulosten äärellä.

Lampun mukaan julkisuudessa esitetty kuva ammatillisesta koulutuksesta on liian kielteinen.

- Nuorten ääni tulee saada vielä paremmin kuuluviin keskustelussa, ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja koulutuksen vetovoiman lisäämistyössä, Lamppu painottaa.

Opettajan kanssa käytävään keskusteluun kaivataan enemmän aikaa

Suurin osa AMIS 2018-tutkimuksen vastaajista on edelleen tyytyväisiä opetukseen, mutta kuluneen kahden vuoden aikana tyytyväisyys on laskenut. Vuonna 2018 vastaajista 77 % kertoo olevansa tyytyväisiä saamaansa opetukseen, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava osuus oli 88 %. 

Keskeyttäjien määrä näyttää myös olevan kasvussa. AMIStutkimuksen vastaajista 19 % kertoo harkinneensa jossain vaiheessa nykyisten opintojensa lopettamista, kun vuonna 2016 vastaava osuus oli 11 %.

Tutkimustulokset viestittävät myös, että oppituntien työrauhaan tulee panostaa enemmän, sillä vastaajista 37 % kokee työrauhan olevan oppitunneilla usein huono. 

Neljä viidestä vastaajasta kokee, että opettajat ovat kannustaneet heitä opinnoissaan. Samaan aikaan kuitenkin lähes joka toinen opiskelija toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan kanssa heidän asioistaan. Vastaajista 22 % kokee opintoihin sisältyvän liian vähän opettajan antamaa opetusta. 

OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäisen mukaan opiskelijoiden huolet opetuksen määrästä ja opettajien tavoitettavuudesta on otettava vakavasti. 

- Opiskelijoiden on saatava tarpeeksi oikeanlaista opetusta ja ohjausta. Viimeistään nyt on aika herätä huomaamaan, mitä koulutusleikkaukset voivat tarkoittaa ammatillisen koulutuksen laadulle, Pentikäinen painottaa.

Veli-Matti Lampun mukaan nyt on satsattava selkeästi nykyistä enemmän opiskelijahuoltoon ja samalla on kehitettävä oppilaitosyhteisöä. 

- Tutkimuksen perusteella osa nuorista ei voi hyvin. He kokevat esimerkiksi yksinäisyyttä. Kaikille opiskelijoille on mahdollistettava opiskelurauha ja kiusaamiseen on puututtava. Opintojen alkuvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiosta ryhmäytymiseen niin, että kaikki nuoret saavat osallisuuden kokemuksia.

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa haasteita 

AMIS 2018 -tutkimuksessa pureuduttiin ammattiin opiskelevien kokemuksiin ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta. Kaikista vastaajista vain alle puolet (43 %) kokee oppilaitoksensa tiedottaneen riittävästi vuoden alussa voimaan tulleen uudistuksen vaikutuksista opintoihin. 

Uudistuksen myötä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan jokaiselle opiskelunsa aloittavalle. Vuonna 2018 opiskelunsa aloittaneista vastaajista 69 % kokee saaneensa vaikuttaa riittävästi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan ja 66 % kokee, että suunnitelmassa huomioidaan riittävästi opiskelijan opinnoissaan tarvitsema tuki ja ohjaus. Yli puolelle on epäselvää, miten ja milloin omaa suunnitelmaa päivitetään. 

- AMIS-tutkimuksen vastausten perusteella voidaan todeta, että oppilaitoksilla on ollut ongelmia reformista tiedottamisen kanssa. Henkilökohtaistamisen on toteuduttava laadukkaasti, jotta uudistuksessa tavoitellut osaamisperusteisuus ja opiskelijalähtöisyys saavutetaan, muistuttaa puheenjohtaja Pentikäinen. 

- Opettajilla ja muulla henkilöstöllä on keskeinen rooli siihen, miten opiskelija selviytyy opinnoissa ja aikuistuu, täydentää Veli-Matti Lamppu.

AMIS 2018 -tutkimus tuottaa kattavaa ja ajankohtaista tietoa ammattiin opiskelevien arjesta, elämäntilanteesta, opinnoista ja tulevaisuuden suunnitelmista jo viidettä kertaa. Vuoden 2018 tutkimusotos on 4583 vastaajaa. Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.