Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje ammatillisessa koulutuksessa

19.06.2023

Opetushallitus 16.6.2023

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje ammatillisessa koulutuksessa

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE toteaa, että osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeluonnos on ehdottoman tarpeellinen vastuiden selkiyttämiseksi ja prosessien yhdenmukaistamisessa valtakunnallisesti.

AMKE painottaa, että osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi on kuitenkin edelleen koulutuksen järjestäjille hyvin työläs ja sitä tulisi keventää. Tästä hyötyisivät myös opiskelija ja työelämä, kun opiskelijan valmistuminen ja työelämään siirtyminen eivät viivästyisi monimutkaisten hallinnollisten prosessien vuoksi.

Aiemmin hankitun osaamisen ajantasaisuuden ja vastaavuuden arviointi, kun koulutuksen järjestäjällä ei ole järjestämislupaa ko. tutkintoon

Koulutuksen järjestäjällä tulee olla järjestämislupa niihin tutkintoihin, joiden ajantasaisuutta ja vastaavuutta koulutuksen järjestäjän nimeämät arvioijat arvioivat. Päätöksen osaamisen tunnustamisesta tekevät arvioija tai arvioijat. Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta hankkia osaamisen ajantasaisuuden ja vastaavuuden arviointia toiselta koulutuksen järjestäjältä. AMKE pitää esitystä kannatettavana.

Ulkomaisten todistusten kääntäminen

Ehdotuksen mukaan ulkomaisen todistuksen ja opintosuoritusotteen tulee olla kyseisessä maassa toimivaltaisen viranomaisen antama, ja tarvittaessa virallisesti käännetty, mikäli koulutuksen järjestäjä ei pysty tulkitsemaan alkuperäisen todistuksen sisältöä luotettavasti. Opiskelija vastaa todistuksen käännättämisestä. AMKE pitää hyvänä, että vastuu todistuksen käännättämisestä on määritelty selkeästi.

Käytöstä poistuneiden lukion opetussuunnitelman mukaisten opintojen ajantasaisuuden arviointi

Ehdotuksen mukaan koulutuksen järjestäjän tulee arvioida käytöstä poistuneiden lukion opetussuunnitelman mukaisten opintojen ajantasaisuus. AMKE toteaa, että ehdotettu muutos on epäselvä. Se myös lisää merkittävästi koulutuksen järjestäjien työmäärää ja hidastaa tarpeettomasti tunnustamisprosessia.  

Korkeakoulun antaman hyväksytty -arvosanan muuntaminen

Korkeakouluopintojen osalta ohjeessa todetaan, että mikäli opiskelija on saanut korkeakouluista hyväksytty -arvioinnin, hän voi pyytää todistuksen kirjoittaneelta oppilaitokselta lausunnon, mitä arvosanaa hyväksytty -arviointi vastaa, ja osaamisen tunnustamisessa käytetään lausunnon mukaista arvosanaa.

AMKE toteaa, että ehdotettu menettelytapa on epämääräinen ja kuormittaisi kohtuuttomasti korkeakouluja sekä hidastaisi tunnustamisprosessia. AMKE ehdottaa, että Opetushallitus selvittää korkeakoulusektorilta, mitä arvosanaa hyväksytty -arviointi yleisesti vastaa. Mikäli mahdollista, Opetushallitus ohjeistaisi ammatillisen koulutuksen järjestäjiä käyttämään aina hyväksytty -arvosanan muuntamisessa kyseistä arvosanaa.  

Lisätiedot: johtava asiantuntija, Satu Ågren, 040 772 3234, satu.agren@amke.fi

Lataa lausunto tästä