Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

31.08.2022

Oikeusministeriö, lausuntopalvelu, 31.8.2022

AMKE pitää demokratiapolitiikan tavoitteita hyvinä. Tavoitteena on, että Suomi kuuluu jatkossakin maailman demokraattisimpien maiden joukkoon. Lisäksi ihmisten tietoja, taitoja ja valmiuksien halutaan lisätä, jotta osallistuminen ja vaikuttaminen demokratiakysymyksissä olisi aktiivisempaa.

Periaatepäätöksen linjaukset ovat AMKEn näkemyksen mukaan kattavia ja tarjoavat riittävän pohjan demokratiaa vahvistaville toimenpiteille. Tärkeää on, että koulutuksen asemaa varhaiskasvatuksesta jatkuvaan oppimiseen vahvistetaan demokratiakasvatuksessa.

Ammatillisella koulutuksella on tärkeä tehtävä tasa-arvon ja demokratian vahvistamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuksessa. Vuosittain noin 300 000 työikäistä osallistuu ammatilliseen koulutukseen. Tämä jo sinällään lisää kansalaisten osallisuutta ja mahdollisuutta osaamisensa kehittämiseen. Tasa-arvon näkökulmasta uhan muodostaa se, että ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia tai muutoin vähäisen koulutuksen varassa olevia on vaikea saada koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen demokratia ja tasa-arvotyöhön tulee panostaa edelleen.

AMKE pitää tasa-arvon näkökulmasta tärkeänä, että ammatillista koulutusta pidetään tasavertaisena lukiokoulutukseen nähden. Lisäksi ammatillisen koulutuksen suorittaneiden valinta oman osaamisensa vahvistamiseksi ammatillisen jatko-, täydennys- tai lisäkoulutuksen avulla tulee olla yhteiskunnassa tasavertaista korkeakouluopintojen kanssa. Yhteiskunta- ja koulutuspolitiikka ei saa aiheuttaa ammatilliseen koulutukseen osallistuville kokemusta heikommasta kansalaispätevyydestä.

Lataa lausunto tästä