Valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoon

20.10.2022

Sivistysvaliokunta 19.10.2022

AMKE esittää, että osana huoltovarmuuden turvaamista opetus- ja kulttuuriministeriö sekä puolustusministeriö kartoittavat ammatillisen koulutuksen huoltovarmuutta turvaavat resurssit sekä tekevät suunnitelman niiden käytöstä yhdessä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Huoltovarmuusselonteossa todetaan:
Suomen huoltovarmuus ja kriisivalmius edellyttävät panostamista koulutukseen. Taloudellisten resurssien varmistamisen lisäksi on määriteltävä, mitkä ovat huoltovarmuuden kannalta kriittiset osaamisen tarpeet ja miten tarpeisiin pystytään vastaamaan osaavan työvoiman saatavuuden ennakoinnilla sekä koulutus- ja työvoimapoliittisilla toimenpiteillä. Huoltovarmuuden kannalta kriittiset koulutuskokonaisuudet on säilytettävä korkeakoulujen ja toisen asteen opinto-ohjelmissa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät tekevät yhteistyötä puolustusvoimien kanssa esim. kuljettajakoulutuksessa. Ammatillinen koulutus on kriittisessä asemassa monien huoltovarmuutta tukevien koulutusten toteuttamisessa. Tästä esimerkkinä ovat lentokonemekaanikot. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa ei kuitenkaan käydä riittävästi keskustelua huoltovarmuuden kannalta kriittisestä osaamisesta.

AMKE esittää, että huoltovarmuuden näkökulmasta keskeisestä osaamista, jota ammatillinen koulutus tuottaa, tehdään selvitys. Selvityksen pohjalta päätetään esimerkiksi kriittisen osaamisen alueellisesta ja alakohtaisesta turvaamisesta. Työssä kannatta hyödyntää Huoltovarmuuskeskuksen toteuttamaa ”Kriittisen osaamisen hallinta” -selvitystyötä, jonka toteuttamisessa huomioitiin myös ammatillinen koulutus.

Muuttunut turvallisuusympäristö edellyttää jatkuvaa uhka-arviointia ja kokonaiskoordinaation parantamista sekä uhkien entistä parempaa tunnistamista ja torjumista. On tärkeää, että huoltovarmuutta koordinoivat viranomaiset käyvät säännöllistä vuoropuhelua ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdon sekä oppilaitosturvallisuudesta vastaavan henkilöstön kanssa. Tämä pitäisi yllä kriisivalmiutta ja tukisi osaltaan valmiussuunnitelmien ajan tasalla pitämistä.

Lataa lausunto tästä