Työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

17.06.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopalvelu, 17.6.2022

Opintojen pää- ja sivutoimisuutta arvioitaisiin opintojen laajuuden perusteella jatkossa vain tiettyjen erikseen määriteltyjen opintojen osalta. Työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja suorittavaa työnhakijaa koskisi jatkossa täysimääräinen työnhakuvelvollisuus. Vastaavasti työnhakijoihin, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun, lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa tai ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta sovellettaisiin alennettua työnhakuvelvollisuutta.

AMKE pitää esityksen työnhakuvelvollisuus ja työhakukeskusteluiden ulottamista päätoimiseen työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun ongelmallisena.

AMKE pitää ongelmallisena työnhakuvelvollisuuden ulottamista koulutuspalveluihin. Velvollisuus tulisi rajata opintojen loppuvaiheeseen, jolloin se tukisi työllistymistä, mutta ei tarpeettomasti hidastaisi opintoja. Sama ongelma koskee työnhakukeskusteluihin osallistumista kolmen kuukauden välein. Nämä haitat korostuvat erityisesti aikuisten perusopetuksessa opiskelevilla. Yksilöllisestä joustavuudesta huolimatta, AMKE pitää esitystä opintojen suorittamista heikentävänä ja työllisyydenhoidon resurssien tehokasta käyttöä haittaavana toimenpiteenä. Työnhakukeskustelu työhakuvelvoitteen ohella tulisi rajata vain opintojen loppuvaiheeseen.

Lataa lausunto tästä