Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

15.06.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 15.6.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.10.2021 kehittämishankkeen, jonka tehtäväksi annettiin valmistella hallituksen esitys turvaamaan toisen asteen koulutuksen saavutettavuutta tilanteessa, jossa alueiden väliset väestölliset erot kasvavat. Kehittämishankkeelle nimettiin ohjausryhmä, hankeryhmä sekä laaja-alainen seurantaryhmä. Hankkeen toimikausi on 21.10.2021 — 23.6.2022.

AMKElle tuli yllätyksenä, että hankkeeseen liitettiin rahoitusta koskevan säätelyn muuttaminen. Tämä ei kuulu asettamispäätöksessä (22.11.2021) kirjattuihin hankkeen tehtäviin. Asettamispäätöksessä todetaan: ”Esitys sisältää ehdotuksen mahdollisista lainsäädäntömuutoksista ml. hanke- tai kokeilulait sekä mahdolliset yleisemmät tavoitteet toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmien uudistamiseksi ja toimintalainsäädäntöjen kehittämiseksi tukemaan ohjelman tavoitteita sekä suunnitelman aikatauluksi”.

AMKE ei kannata sitä, että rahoitusta koskevasta lainsäädännöstä tehdään muutosesitys hyvin nopealla aikataululla ja muutetaan vain osaa kokonaisuudesta. Rahoitusmuutoksen, kaksoistutkinnon, ristiinopiskelun ja perustutkinnon vaikutuksia jatkuvan oppimisen resursseihin ei ole arvioitu riittävästi, vaikka kustannusvaikutukset kohdistuvat oppivelvollisia koskevaan ammatilliseen koulutukseen. Muutos johtaa todennäköisesti siihen, että sidotun rahoituksen painopiste siirtyy oppivelvollisten koulutukseen ja rahoitus jatkuvaan oppimiseen pienenee. Rahoituksen nk. yleiskatteellisuus ei ratkaise tätä ongelmaa.

AMKE painottaa, että rahoitus tarvitsee uudistamista. Se tulee kuitenkin tehdä kokonaisuutena niin, että oppivelvollisten ja jatkuvan oppimisen rahoitusta kehitetään rinnakkain, ristikkäisvaikutukset huomioiden.

AMKE on pettynyt siihen, että hankkeessa esille tulleet näkökulmat ja toimenpide-esitykset ovat keskittyneet lähes kokonaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiokoulutuksen kehittämistarpeet ovat jääneet sivuun.

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen niin pedagogiikan kuin järjestäjärakenteen osalta on tärkeää. Ammatillista ja lukiokoulutusta tulee kehittää yhteistyössä, mutta itsenäisinä koulutusmuotoina. Tällä hallituskaudella tulee jatkaa yhteisen tilannekuvan ja ymmärryksen rakentamista kehittämistarpeista. Kehittämislinjaukset tulisi kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan. Kehittämisen tulee palvella tasavertaisesti sekä ammatillista että lukiokoulutusta. Rahoitusta pitää kehittää oppivelvollisia ja jatkuvaa oppimista tukevana kokonaisuutena.

Lataa lausunto tästä