SORA-säännösten muuttaminen

30.08.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 31.8.2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia sekä niihin liittyviä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 26 §:ää ja rikosrekisterilain 6 §:ää. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annettu laki.

AMKEn lausunto tarkastelee esitystä ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.

AMKE arvioi, että tiedonsaantioikeudet ovat riittävän laajat ja se on selkeä parannus nykytilaan. Onnistunut toimeenpano edellyttää riittävää ohjeistusta hakijoille ja koulutuksen järjestäjille.

AMKE kannattaa huumausainetestauksen liittyviä esityksiä, koska ne selkiyttävät käytäntöjä ja lainsäädännöllistä perustaa.

AMKE muistuttaa, että koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus tarjota oppivelvolliselle korvaavia opintoja, vaikka hänen oikeutensa osallistua opetukseen olisi pidätetty.

AMKE pitää pitkiä käsittelyaikoja opiskelijoiden oikeusturvan kannalta kohtuuttomana. Käsittelyaikoja pitää pystyä lyhentämään.

Lataa lausunto tästä