Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

05.10.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 5.10.2022

Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa todistus arvosanan korottamisesta. Jos henkilö korottaisi tutkintotodistukseen merkittyä arvosanaa, koulutuksen järjestäjän tulisi antaa korotuksesta todistus suoritetuista tutkinnon osista. Todistuksesta tulisi ilmetä lisäksi, mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu sekä uudelleen laskettu keskiarvo.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää muutosehdotusta kannatettavana. Muutos korjaisi ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden kannalta kaksi merkittävää todistusvalintaan liittyvää epäkohtaa:

  1. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä säädetään arvosanan korottamismahdollisuudesta. Vain harva ammatillisen tutkinnon suorittanut on kuitenkaan korottanut arvosanoja, koska ammattikorkeakoulujen valintaperusteiden mukaan niitä ei tällä hetkellä voida huomioida todistusvalinnoissa.
     
  2. Ylioppilastutkinnon arvosanojen korotukset otetaan huomioon todistusvalinnassa, mutta ammatillisen tutkinnon suorittaneiden arvosanojen korotuksia ei huomioida.


AMKE katsoo, että muutos edistäisi ammatillisen tutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin siirtymistä. Lisäksi se parantaisi ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden yhdenvertaisuutta ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa.

AMKE pitää kannatettavana ehdotusta, että muutos tulisi voimaan 1.1.2023. On tärkeää, että uudistus voitaisiin ottaa huomioon jo ammattikorkeakoulujen kevään 2023 opiskelijavalinnan yhteydessä.

AMKE pitää myös perusteltuna ehdotusta, että muutos koskisi vain 1.1.2023 jälkeen tehtyjä arvosanojen korotuksia. Korotusten takautuva selvittäminen tietojärjestelmästä on vaikeaa ja tietojen manuaalinen tallentaminen aiheuttaisi merkittävästi lisätyötä.

Lataa lausunto tästä