Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

05.11.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 5.11.2021

AMKE pitää oppisopimuksen koulutuskorvauksen korotuskokeilua hyvänä. Asetusteksti antaa riittävät soveltamismahdollisuudet, mutta samalla selkeän rajauksen kohderyhmästä. Alle 20-vuotiaiden oppisopimusten osuus kaikista oppisopimuksista on noin 10 prosenttia ja osuus kokonaismäärästä hieman yli kolmannes. Työssä olevat aikuiset hyödyntävät oppisopimusta kehittääkseen osaamistaan, joten on ymmärrettävää, että aikuisten osuus oppisopimuksista on suhteellisesti suurempi. Alle 20-vuotiaiden osalta oppisopimuksen hyödyntämisessä on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia. Kohderyhmässä hyödynnetään vielä varsin vähän lyhyitä oppisopimusjaksoja esimerkiksi kesätöiden yhteydessä tai opintojen loppuvaiheessa. 

Kokeilun ongelmana on rahoituksen järjestäminen. Perustelumuistiossa ei selkeästi määritellä miten määrärahat kohdennetaan kokeiluun ja miten vaikutuksia seurataan. AMKEn saaman tiedon mukaan rahoitus on tarkoitus jakaa harkinnanvaraisina perusrahoituksen korotuksina hyödyntäen rekisteridataa ja uutta asetusta. Tämä on ongelmallista, koska yleiskatteellisen rahoituksen ei tulisi sisältää tämänkaltaista kohdennusta. Oikeampi keino olisi jakaa rahoitus valtionavustuksena, jolloin rahoituksen selkeä kohdentaminen olisi mahdollista. Tämän menettely heikkoutena on vastaavasti raskas hallinnointi.

Lataa lausunto tästä