Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

04.10.2018

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 4.10.

  • Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen selvästi perustutkintoja alhaisempia rahoituskertoimia tulisi tarkistaa, jotta niiden toteuttaminen olisi koulutuksen järjestäjän näkökulmasta taloudellisesti houkuttelevaa.
  • Ammatillisella koulutuksella on työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Tässä onnistuminen edellyttää, että tutkimuksen ja kehittämisen näkökulma tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi ammatillista koulutusta.
  • Tutkimus- ja innovaatiorahoitus on mahdollistettava ammatilliselle koulutukselle.
  • AMKE esittää vähintään 10 prosentin korotusta ammatillisen koulutuksen valtionosuuksiin kasvaviin koulutustarpeisiin vastaamiseksi.
  • Pienten ja lyhytkestoisten hankkeiden rahoittamisen sijaan opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi koota ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeita riittävän suuriksi ja pitkäkestoisiksi kokonaisuuksiksi.
  • AMKE esittää, että osana reformin toimeenpanon tukemista suunnattaisiin hankerahoitusta keskijohdon työn tukemiseen ja osaamisen kehittämiseen.
  • AMKE esittää, että KOSKI-järjestelmään laaditaan kiireesti koulutuksen järjestäjille koontiraportteja heidän palveluun viemistään tiedoista
Lataa lausunto tästä