Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräistä siihen liittyvistä laeista

28.09.2018

Valtiovarainministeriölle 28.9.

AMKE pitää tiedonhallinnan uudistuksen yleisiä tavoitteita pääosin hyvinä. Lakiesitys on uitenkin vaikeasti hahmottuva. Esitys on osin hyvin yleisluonteinen, osin taas liian yksityiskohtainen. Esityksen taloudellisia vaikutuksia ammatillisen koulutuksen järjestäjille on mahdotonta arvioida luotettavasti ja kattavasti.

Lataa lausunto tästä