Lausunto hallituksen esityksestä (HE 307/2014 vp) eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta 22.1.2015

22.01.2015

Lataa lausunto tästä