Yhteistyössä uusia koulutuspolkuja opintielle

21.09.2015

Suomalainen koulutusjärjestelmä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen. Kun on motivaatiota oppimiseen, on mahdollisuus aina kehittää itseään ja jatkaa elinikäisellä opintiellä. Kehittyneessä yhteiskunnassa oppilaitoksilla on keskeinen rooli elinikäisen oppimisen edellytysten rakentajina, vaikka ”työ tekijäänsä opettaa”.

Suomessa ammatillinen koulutus toteutuu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Se on vahvuutemme. Kun opintiellä on paljon mahdollisuuksia, vaikeutuu usein yksilön valintatilanne. Samaan aikaan opintourat ovat entistä moninaisempia, epälineaarisempia ja yksilöllisempiä kuin aiemmin ja koulutuksen keskeyttämiset lisääntyvät. Nyky-yhteiskunta odottaa koulutukselta parempaa tuottavuutta ja tehokkuutta, jolloin opintoajat olisivat mahdollisimman lyhyitä ja osaaminen olisi nopeasti työmarkkinoiden käytettävissä. Tämän kehityksen eteen Suomessa on jo paljon ponnisteltu eri koulutussektoreilla ja kouluasteilla. Mistä löytyisi seuraava kehitysloikka? Jos ei loikkaa, niin ehkä merkittävä kehitysaskel löytyisi eri koulutussektoreiden ja koulutusasteiden tiiviimmästä opiskelijakeskeisestä yhteistyöstä ja väyläopinnoista.

Väyläopinnoista voisi muodostua pysyvä yhteistyömalli erityisesti toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun välille. Väyläopinnot voisi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun kautta, jolloin opiskelijoiden statuksena on avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija. Väyläopintojen tavoitteena olisi tuoda ammattikorkeakouluopintoja osaksi opiskelijan ammatillista tutkintoa ja kehittää opiskelijoiden korkeakouluvalmiuksia. Toisen asteen opiskelijat saisivat näin myös mahdollisuuden tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa, mikä vähentäisi niin sanottuja vääriä valintoja. Väyläopinnot voisivat siten sujuvoittaa siirtymistä toiselta asteelta ammattikorkeakouluun ja nopeuttaa näin opiskelijoiden opintoaikoja nyky-yhteiskunnan vaateiden mukaisesti.

Laurea-ammattikorkeakoululla on ollut ilo rakentaa väyläopintojen pilottikokeilua yhdessä Porvoon ammattiopisto Amiston ja Point Collegen kanssa. Kokeilussa lähihoitajaopiskelijat opiskelevat 10 opintopisteen verran sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopintoja sekä sosiaalialan opintoja Laureassa. Opiskelijoiden ja henkilöstön innostus ja positiivinen palaute rohkaisee kehittämään yhteistyömallia entistä vakaammaksi kehitysaskeleeksi, ehkä siitä olisi jossain vaiheessa peräti loikaksi.

Kirjoittaja

Jouni Koski
rehtori, toimitusjohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Koski Jouni