Yhdessä olemme enemmän – toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyö

18.09.2018Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu toimenpiteeksi toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen välisen yhteistyön lisääminen. Sillä halutaan vahvistaa opiskelijoiden urapolkuja ja nopeuttaa heidän siirtymistä työelämään. Kainuussa näiden kouluasteiden yhteistyö on lähtenyt liikkeelle toiminnallisesta yhteistyöstä Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kesken. 

Tuloksellisen yhteistyön edellytyksenä on ollut molempien organisaatioiden johdon sitoutuminen sekä yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen vuosittain ja toimiminen samoissa tiloissa. Alan koulutuspäälliköinä olemme toimineet tiiviissä vuorovaikutuksessa alusta asti ja pyrkineet kehittämään koulutuksia avoimesti yhdessä.

Esimiehinä toimintamme on ollut hyvänä esimerkkinä opettajien yhteistoiminnan lisäämiseen. 
Kahden toimintavuoden jälkeen yhteistyö on vakiintunut usealla osa-alueella ja sitä voidaan pitää onnistuneena. Tilayhteistyöllä on pystytty edistämään yhteistyötavoitteiden saavuttamista sekä opiskelijoiden ja opettajien verkostoitumista ja vuorovaikutusta. Yhteiset oppimisympäristöt ja opetuksessa tarvittava välineistö on myös tuonut taloudellisia etuja. Yhteistyöiltapäivät, yhteiset koulutukset ja kokousten jakaminen ovat muodostuneet normaaleiksi käytännöiksi, joiden avulla osaamista on jaettu opettajien kesken.

Yhteistyö opetus- ja ohjaustyössä alkoi lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden simulaatioharjoituksilla. Kokemukset opinnoista ovat olleet positiivisia ja mahdollistaneet moniammatillisen työskentelyn työelämän vaatimusten mukaisesti. Tällä hetkellä yhteiset simulaatio-opetukset ovat vakiintuneet lähihoitajakoulutuksen osaamisalaopinnoissa ja sairaanhoitajakoulutuksen eri ammattiaineissa. Uutena avauksena on aloitettu lähihoitajaopiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelujen yhdistäminen erilaisissa työympäristöissä. Jaksot toteutetaan ja ohjataan opettajien yhteistyönä. Kaiken kaikkiaan yhteisopettajuus on tarjonnut opiskelijoille uudenlaisia tapoja oppia sekä opettajille kokemuksen tiimiopettajuudesta.

Opiskelijoiden opintotarjonta on monipuolistunut joustavien opintopolkujen kautta. Kajaanin ammattikorkeakoulun tarjoamat Innostu AMK- opinnot on mahdollista suorittaa osana toisen asteen tutkintoa. Opinnot tukevat toisen asteen opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia erityisesti suomen kielessä ja matematiikassa. Loput opinnoista ovat sairaanhoitajakoulutuksen ensimmäisen vuoden opintojaksoja. Opintojen suorittaminen lyhentää opintoja sairaanhoitajakoulutuksessa.

Keskeisenä yhteistyön tuloksena voidaan pitää alan työelämäyhteistyön syventymistä ja laajentumista. Molemmat koulutusorganisaatiot ovat sitoutuneet kehittämään henkilöstön osaamista, tarkastelemaan osaavan työvoiman saatavuutta ja valmistuvien työllistymistä Kainuun alueella. Lisäksi yhteistyössä edistetään tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhdessä tehty työ ja kehittäminen ovat antaneet myös uusia ideoita tulevaisuuden toimintaan. Seuraavan kauden aikana suuntaamme katseemme hoitamisen tulevaisuuteen sekä vahvistamme osaamista teknologian ja yrittäjyyden osalta. Yhdessä haluamme lisätä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen houkuttelevuutta ja sitä kautta parantaa alueen rekrytointimahdollisuuksia.

Kirjoittajat

Raisa Ilkko
koulutuspäällikkö, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto

Ilkko Raisa

Jaana Kemppainen
koulutuspäällikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kemppainen Jaana

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi