Vi ska tsemppa!

16.05.2019

Nopsa-hankkeessa on keskusteltu ruotsin kielen merkityksestä ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa on kannustettu opiskelijoita ruotsin opintoihin kehittämällä erilaisia polkuopintomalleja, jotka tukevat siirtymistä korkeakouluopintoihin ja samalla myös työllistymistä. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuuksia opiskella ruotsia joko ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun puolella erilaisin ohjatuin menetelmin. 

Tärkeintä on, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat tietävät, että suppeammallakin ruotsin kielen taidolla on mahdollisuus päästä ammattikorkeakouluun. Toisaalta on hyvä huomioida myös opiskelijan itsetunnon vahvistaminen, koska he kyllä osaavat.

Ruotsin opettajat voidaankin nähdä tärkeinä uraohjaajina, jotka ovat tukemassa ja kannustamassa ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oman polkunsa löytämisessä. Kun ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeiden opettajat tuntevat toisensa, toistensa tutkintojen sisällöt ja ruotsin kielen osaamistavoitteet, on mahdollista luoda opiskelijoita motivoivia ruotsin kielen polkuja. 

On ensiarvoisen tärkeää, että koko oppilaitoksen henkilöstö tukee opiskelijaa, niin ammatillisessa oppilaitoksessa kuin ammattikorkeakoulussa. Ruotsin kielen opintoja ei pidä vähätellä eikä kauhistella, vaan nähdä ne luonnollisena ja tärkeänä osana tutkintoja.

Kirjoittajat

Soili Rinne
Lehtori, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rinne Soili

Anu Raudasoja
Yliopettaja, koulutuspäällikkö, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Raudasoja Anu