Työelämässä oppimisen ympäristöt vahvemmin osaksi yritysten innovaatioympäristöjä

05.12.2019

 


Työelämässä oppimisen ympäristöjen tulee ensi sijassa tukea opiskelijoiden ammattitaidon kehittymistä sekä ammatillisten urapolkujen löytymistä, mutta niiden tulee myös edistää yritysten uudistumiskykyä. Ammatilliseen koulutukseen onkin kiinnitetty liian vähän huomiota innovaatioympäristöjen näkökulmasta.

Innovaatioympäristöajattelun ytimenä on yritysten suhde toimintaympäristöönsä ja tekijöihin, jotka tukevat yritysten uudistumista.

Koulutuksen järjestäjät ovat merkittäviä yritysten innovaatiokumppaneita, sillä ne vahvistavat inhimillisiä voimavaroja sekä kiinnittävät osaamista yritysten toimintaympäristöön. Oppiminen ei rajoitu pelkästään työelämässä oppimisen jaksoilla oleviin opiskelijoihin, vaan myös yritys voi oppia uutta yhteistyön kautta.

Etenkin maaseutualueilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten kannalta ammatillisen koulutuksen yksiköt vastaavat jopa korkeakouluja paremmin näiden yritysten tarpeisiin ja sijoittuvat usein maantieteellisesti lähemmäksi kuin korkeakoulut. Myös muillakin kuin vain korkean teknologian aloilla tarvitaan uutta tietoa ja osaavaa työvoimaa. Itse asiassa uuden tiedon soveltaminen monilla perinteisillä toimialoilla voi aikaansaada merkittäviä vaikutuksia alueen talouteen. 

Koulutusjärjestelmän tarjoamat hyödyt eivät kuitenkaan lankea yrityksille kuin itsestään. Oleellista on, että yrityksissä on kiinnostusta ja valmiuksia toimia työssäoppimisen ympäristöinä. Tämä edellyttää yrityksiltä riittäviä resursseja sekä ymmärrystä oppilaitosyhteistyön avulla saavutettavasta kilpailuedusta. Ne yritykset, jotka tekevät strategista yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa, pärjäävät todennäköisemmin kilpailussa osaavasta työvoimasta ja kykenevät uudistumaan. 

Ammatillinen oppiminen edellyttää osallistumista opiskeltavan alan sosiaaliseen ympäristöön ja käytäntöyhteisöihin. Työelämässä tapahtuvaa oppimista tuleekin tarkastella ennen kaikkea ammatillisen yhteisön jäsenyyteen kasvamisena, jolloin työpaikoilla opittavat toimintatavat, arvot ja normit ovat oppimisen ytimessä.

Koska uuden oppiminen ja ammatillinen kasvu tapahtuvat osana käytäntöyhteisöjen toimintaa, oppiminen ei rajoitu pelkästään yritysten sisälle, vaan oppimisympäristöt laajenevat yritysten verkostoihin ja kattavat myös yritysten innovaatioympäristön muita toimijoita. 


Kirjoitus perustuu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa toteutettuun Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä -tutkimushankkeeseen. 

Lisätietoa hankkeesta

Kirjoittaja

Timo Suutari
Projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 

Suutari Timo