"Se on että jos joku paikka menee rikki niin saa heti apua"

09.08.2023

"Se on että jos joku paikka menee rikki niin saa heti apua"

Näin vastasi eräs Ammattiopisto Luovin opiskelija opiskeluhyvinvoinnin työpajassa kysymykseen: Mitä on opiskeluhuolto? Sitähän se on. Laki määrittelee opiskeluhuollon tarkoittavan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisössä. 

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia tukevaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. 

Ammattiopisto Luovin opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan pedagogisen hyvinvoinnin kokonaisuus.  Pedagoginen hyvinvointi luodaan vaativan erityisen tuen palveluilla ja menetelmillä, toimintakyvyn tukemisella sekä yksilöllisellä opinto-ohjauksella.

Opiskeluhuollon kokonaisuus täydentää tätä palvelukokonaisuutta ja vahvistaa monialaista yhteistyötä myös opiskelijan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkostossa. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, jossa korostuu yhteisöllisyys sekä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa osallisuus.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan koulutuksen järjestäjän ja hyvinvointialueen suunnitelmallisena yhteistyönä. Hyvinvointialueen vastuulla on opiskeluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestäminen, koulutuksen järjestäjän vastuulla opiskeluhuoltosuunnitelman kokonaisuuden toteutuminen.

Hyvinvointialueet ovat vastanneet opiskeluhuoltopalveluiden (opiskeluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut) järjestämisestä vuoden 2023 alusta lähtien. Ammattiopisto Luovi toimii 12 hyvinvointialueella. Ensivaikutelma palveluiden saatavuudesta ja yhteistyöstä on varsin kirjava. Yhteistoiminta hyvinvointialueiden opiskeluhuollon ja Luovin vaativan erityisen tuen palvelukokonaisuuden välillä on vahvistunut ja vakiintunut monilla paikkakunnilla. Toisaalta nykyiset opiskeluhuollon resurssit ovat varsin paikkakuntakohtaisia ja palvelujen saatavuudessa on suuria eroja. Parhaiten lakisääteiset mitoitussuositukset toteutuvat kuraattoripalveluissa ja heikoimmin psykologien osalta. Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajaresurssi on paremmin käytettävissä kuin lääkäripalvelut. Yli 30 toimintapaikkakuntamme kartoituksessa vain kahdella paikkakunnalla on osoitettu/nimetty kaikki lain edellyttämät opiskeluhuollon toimijat, mitoitussuositukset eivät toki kaikilta osin toteudu näilläkään paikkakunnilla.

Hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhteistyön ensisijaiseksi tavoitteeksi olemmekin asettaneet aikaisempaa suunnitelmallisemman yhteistyön opiskeluhuollon resurssien määrittelyssä sekä palvelutarpeen seurannassa ja arvioinnissa. 

Hyvinvointialueiden tuottamat riittävät opiskeluhuoltopalvelut sekä oppilaitoksen ja hyvinvointipalveluiden välinen yhteistyö varmistavat yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon toteutumisen. Siinä yhteistyössäkin tarvitaan toki arvostusta ja kunnioitusta molemmin puolin.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin perusta luodaan varhaisessa vaiheessa. Toisella asteella katsomme herkästi taaksepäin toivoen, että hyvinvointiin satsattaisiin enemmän varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Liian myöhäistä ei kuitenkaan ole koskaan. Meilläkin on hyvät mahdollisuudet tukea opiskelijoidemme pedagogista hyvinvointia. Opiskelijan vahvuuksien tunnistaminen sekä opiskelijan myönteinen ja arvostava kohtaaminen arjessa ovat yksinkertaisia tapoja. Opiskelijan osallisuuden mahdollistaminen on koulutuksen järjestäjän tehtävä – opiskelijan tehtävä on käyttää tuo mahdollisuus. Osallisuus edellyttää toimijuutta myös opiskelijalta. Toimivasta opiskeluhuollosta vastaamme kaikki: niin hyvinvointipalveluiden opiskeluhuollon toimijat, oppilaitoksen henkilöstö kuin opiskelijat ja heidän huoltajansa. 

Ammattiopisto Luovin rehtori, AMKE ry:n hallituksen jäsen Seija Karvonen työn ulkopuolella: hyvinvoinnista huolehtimista liikkuen, koiran kanssa ulkoillen, golfkentällä ja kaverikoiratoiminnassa.

Kirjoittaja

Seija Karvonen
rehtori, Ammattiopisto Luovi

Karvonen Seija