Oppituntien pitämisestä kohti osaamisen kehittymisen valmentamista

09.02.2017

Etelä-Savon Koulutus Oy/ Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) lähtee mukaan vuosityöaikakokeiluun ensi lukuvuoden alusta eli 1.8.2017. Neuvottelu käytiin kevään aikana hyvässä yhteishengessä paikallisten OAJ:n luottamusmiesten kanssa.

Valmistautuminen aloitettiin jo keväällä 2016 ja elokuussa kokoonnuttiin esimiesten ja luottamusmiesten kesken pohtimaan, miten prosessia lähdetään viemään eteenpäin. Sekä OAJ että Avainta olivat koko syksyn aktiivisesti sparraamassa valmistautumista.

Ammatillisen koulutuksen uudistus vie osaamisen kehittämistä yhä vahvemmin työelämään ja koulutuksessa keskitytään kunkin yksilön osalta vain tutkinnon perusteiden mukaisten osaamisten puutteisiin.

Opettajan rooli muuttuu vahvasti osaamisen kehittymisen valmentajaksi erilaisissa oppimisympäristöissä: luokassa, työsalissa, oppilaitoksen omissa prosesseissa, yrityksissä, julkisen sektorin organisaatioissa ja erilaisissa yhteisöissä. Osaaminen voi kehittyä myös vapaa-ajan harrastuksissa.

Koulutuksen toteuttamisen suunnittelu muuttuu ja Esedussa siirrytään opintotarjontamalliin. On tärkeää, että suunnitteluprosessi on läpinäkyvä ja kaikkia opettajia ja muita osaamisen kehittymisen valmentamiseen osallistuvia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kohteleva.

Oppilaitoksen ja eri koulutusalojen yhteistä tarjontaa laajennetaan hallitusti ja koko suunniteltu opintotarjonta tulee kaikkien nähtäväksi. Opettajatiimien tulee yhdessä muun ohjaushenkilöstön kanssa saada yhdessä miettiä, miten heidän vastuullaan olevan opiskelijajoukon osaamisen kehittyminen parhaiten hoidetaan niin, että aito henkilökohtaistaminen mahdollistuu.

Vuosityöaikakokeiluun siirryttäessä Esedulla on luonnosteltu yhteiset pelisäännöt koskien uusien työaikasuunnitelmien tekoa. Ensimmäinen kierros on varmasti haastava niin esimiehille kuin opettajillekin, mutta asiaa helpottaa riittävä ja monitasoinen keskustelu.

Seurantaryhmä on avainroolissa yhteisten uusien käytäntöjen tulkinnoissa, vaikkakin varmasti valtaosa asioista ratkeaa ihan normaaleissa koulutuspäälliköiden ja opettajien välisissä työaikakeskusteluissa.

Uuden opettajuuden kannalta on tärkeää, että kaikki tehty työ tulee näkyväksi ja osaamisen kehittymisen valmennuksessa opettajan ohjaus- ja työelämäyhteistyö kirjataan yhdessä työaikasuunnitelmiin. Työajan käyttöä seurataan ja olennaiset muutokset kirjataan lukuvuoden aikana opettajan työaikasuunnitelmaan.

Uskon vahvasti, että vuosityöaika mahdollistaa oppilaitoksen yhteisöllisyyden vahvistumisen ja helpottaa huomattavasti ammatillisen koulutuksen uudistuksen läpivientiä

Kirjoittaja

Arja-Leena Saastamoinen
Toimitusjohtaja, Etelä-Savon Koulutus Oy

Saastamoinen Arja-Leena