Omiin kykyihinsä uskova opiskelija menestyy

03.04.2018


Työelämä kehittyy yhä nopeammin ja ammattien muutosta tapahtuu koko ajan. Ammatillisen koulutuksen organisaatioiden haaste onkin sama kuin yritysten – kuinka päivittää riittävän nopeasti ja jatkuvasti niin johdon, opettajien kuin muun henkilöstön osaamista?

Tuoreessa Laura Pylvään väitöstutkimuksessa on tutkittu asiantuntijuuden kehittymistä ammatillisessa koulutuksessa. Tulosten perusteella ammatillinen koulutus tarjoaa opiskelijalle riittävät valmiudet ammatissa toimimiselle ja työelämäyhteistyö tukee ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä työelämään siirtymistä. Olennaisessa roolissa ovat opiskelijan itsesäätelytaidot, jotka korostuvat varsinkin oppisopimuskoulutuksessa. Itsesäätelytaidon ja oppimisen avaimia ovat motivaatio, pitkäjänteisyys ja itsearviointi. 

Ammatillisen koulutuksen haasteena on Pylvään mielestä ennen kaikkea työelämäyhteistyön kehittäminen niin, että pedagogisia prosesseja kyetään hallitsemaan vaihtelevissa oppimisympäristöissä sekä erilaiset valmiudet omaavilla työpaikoilla. Opettajat ovat tässä avainasemassa.

Tuore tutkimus tuottaa tärkeää tietoa ammattikasvatuksen alueelle. Opiskelijan sosiaaliset taidot ja itsetuntemus korostuvat jatkuvan muutoksen keskellä. Sosiaalisesti taitava ammattilainen tulee työssään toimeen erilaisten ihmisten kanssa, arvostaa ja kunnioittaa ympärillään työskenteleviä ja keskittyy ratkaisujen hakemiseen erilaisissa tilanteissa. Itsensä tunteva työntekijä osaa suhteuttaa työssä tapahtuvat asiaan oikeisiin mittasuhteisiin ja ymmärtää, että omat tunnereaktiot ovat luonnollisia ja voivat vaikuttaa omaan panokseen olematta silti työyhteisön tai työn ongelma. 

Ammatissa kehittymisen edellytys on oman toiminnan aito reflektointi ja siitä oppiminen. Opiskelijan itsesäätelyvalmiuksia voi parhaiten tukea ja niiden kehittymistä edistää ammattilainen, jolla itsellään motivaatio, oman toiminnan arviointikyky ja oppimis- sekä selviytymisstrategiat ovat vahvat. 

Opettaja siirtää opiskelijoille heitä johtaessaan ammattitaidon mallin ja ideaalin. Opettajan omat monipuoliset työelämäverkostot auttavat pysymään oman ammattialan muutoksen vauhdissa. Ammatillinen asiantuntijuus kehittyy työssä, mutta valmiudet luodaan ammatillisessa koulutuksessa. Yleiset työelämävalmiudet eivät voi kehittyä ajanmukaisiksi ellei opettajalla itsellään ole valmiuksia edistää niiden muodostumista, esimerkiksi digitaalisten ja tietoteknisten valmiuksien osalta.

Opettajan kuten meidän kaikkien ammatillisen koulutuksen uudistamista tekevien osaamista on päivitettävä joka hetki. Ammattitaidon vaatimukset muuttuvat pikku hiljaa koko ajan ja teemme työtä ammattitaidon kehittymiseksi tässä ja nyt.   

Tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tehtävänä on vahvistaa opettajien tahtoa ja kykyä toimia yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Opettajalla tulee olla riittävä pedagoginen osaaminen opiskelijoiden itsesäätelytaitojen kehittymisen tukemiseen, kyvykkyyden vahvistamiseen sekä itseluottamuksen kasvattamiseen. Omiin kykyihinsä uskova opiskelija menestyy.

Kirjoittaja

Maria Taipale
johtava rehtori, Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO

Taipale Maria

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi