JYMY -hanke ylpeänä esittää: malleja ja työkaluja muutosjohtamiseen

21.01.2020

Ammatilliselta koulutukselta on vuosien ajan vaadittu uudistumiskykyä ja todellista toimintakulttuurin muutosta, kun tarjontalähtöisestä ajattelusta on siirrytty aidosti asiakaslähtöiseen toimintaan. Työelämän lisääntyvä rooli koulutuksessa, nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin, opettajan työn muutos ohjaajaksi ja valmentajaksi, pedagogisesti toimivien koulutuksen toteuttamissuunnitelmien toimeenpano sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten polkujen mahdollistaminen erilaisissa oppimisympäristöissä on luonut lähiesimiestyölle uudenlaisia haasteita. Miten johtaa muutos yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa osaksi arjen toimintaa niin, että huomioiduiksi tulevat organisaatioille yhteiset strategiset tavoitteet: osaava, osallistuva ja hyvinvoiva henkilöstö, toiminnan tehokkuus sekä uudistuva ja uudistavaa johtajuus?

Opetushallituksessa ja koulutusorganisaatioissa tunnistettiin lähiesimiesten tarve uusille muutosjohtamisen malleille ja -välineille. Koulutuksen järjestäjien keskijohdon ja lähiesimiesten muutosjohtamisen tueksi käynnistyi vuoden 2018 alussa JYMY - Johtajat Yhdessä Muutoksen Ytimessä - hanke, jossa oli mukana 12 koulutusorganisaatiota. Hanke organisoitui neljään alueverkostoon: pohjoiseen (Gradia ja Tredu), itäiseen (ESEDU, KSAO, Sampo ja EKAMI), eteläiseen (Careeria, Hyria ja Keuda) ja läntiseen (WinNova, Sataedu ja Kopisto) tavoitteena lisätä muutosjohtamiseen liittyvää vuorovaikutusta. Verkostojen kohtaamisissa haettiin monin eri työtavoin uusia näkökulmia muutokseen ja kykyä ymmärtää asioita eri näkökulmista.

Jokainen organisaatio on omanlainen systeeminen kokonaisuutensa, miksi kehittämistyö toteutui niiden sisällä eri tavoin. Organisaatioiden kehittämistyön painopisteet valittiin syksyyn 2018 mennessä henkilöstötutkimusten tulosten analysoinnin tai erilaisten kyselyjen avulla. Työtapoja oli monia: dialogisia ja toiminnallisia työpajoja sekä niihin liittyviä välitehtäviä. Henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryhmiä osallistettiin kehittämispäivien suunnitteluun ja toteutukseen muun muassa lean-työkalujen avulla. Hyödynnettyjä oppimisen menetelmiä olivat erilaiset vuorovaikutusta kehittävät menetelmät, vertaismentorointi, benchmarking ja erilaiset tiimioppimisen menetelmät.

Hankkeen arvioinnin tulosten mukaan hanke saavutti kaikki sille asetetut tavoitteet. Vertaistapaamiset tarjosivat toimijoille uusia teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia muutoksen johtamiseen. Esimiehet kertoivat saaneensa toiminnalleen uusia käsitteitä sekä paljon uusia ideoita, oivalluksia ja menetelmiä osallistaa ja kuulla henkilöstöä. Konkreettinen toiminnan tulos oli lisääntynyt esimiesten yhdessä tekeminen, jonka ansiosta syntyi yhteistä ymmärrystä esimiestyöstä. Näin alun perin organisaatioiden yksilölliset kehittämispolut yhtyivät jaetuksi oppimisen ja kehittämisen haasteiksi.

Hankkeen tuotoksena syntyi kokoelma ajankohtaisia, jatkuvaan parantamiseen ja oppivan organisaation kehittämiseen liittyviä tekstejä ja menetelmäkuvauksia. Työkaluja voidaan hyödyntää koulutuksen järjestäjien lisäksi missä tahansa organisaatiossa. Esitellyt menetelmät soveltuvat erilaisiin valmennuksiin ja alustuksiin eri tasoiseen kehittämistyöhön: yksilöiden, tiimien tai laajempien yhteisöjen osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Sisällöt on määriteltävä ja kehittämistoiminta suunniteltava kunkin organisaation omista lähtökohdista.

Tuotos on julkaistu blogisivustona osoitteessa https://jymymuutos.blogspot.com/. JYMY -verkosto toivoo hankkeen tuotoksen jäävän elämään ja saavan uutta voimaa lukijoiden ja kuunnelleiden kommentoinnin myötä.

Kirjoittaja

Sari Leppänen
projektipäällikkö, JYMY-hanke, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami

Leppänen Sari

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi