Innostus reformin myötätuulena

01.08.2017

Innostuksella ja työn imulla on jo pitkään tiedetty olevan myönteisiä vaikutuksia yritysten tuloksellisuuteen, tuottavuuteen, asiakaspalvelun laatuun sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Nämä samat tavoitteet ovat ajankohtaisia myös ammatillisessa koulutuksessa, jossa reformin myötä on toimittava tehokkaammin ja tuloksellisemmin, mutta vähemmillä resursseilla.

Innostus on niin ikään hyvän opettajuuden tunnuspiirre, jolla on yhteyksiä opiskelijoiden oppimiseen, akateemiseen suoriutumiseen ja motivaatioon. Työstään ja ammattialastaan innostunut opettaja on opiskelijalle myös tärkeä roolimalli, joka voi sytyttää kipinän elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. 

Pro gradu -tutkimuksessani (Wenström, 2017) tarkastelin ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokemaa innostusta. Tutkimus osoitti opettajien innostuksen ilmenevän haluna kehittää omaa työtä, opetusta ja omaa osaamista. Innostunut opettaja myös panosti työhönsä, opiskelijoiden yksilölliseen ohjaamiseen ja oppimista tukeviin ratkaisuihin. Lisäksi innostus ilmeni myönteisinä tunteina työssä ja työyhteisössä.

Opettajien kokemaa innostusta edistivät ennen kaikkea opiskelijat ja opiskelijatyössä onnistuminen sekä työyhteisön myönteinen vuorovaikutus ja ilmapiiri. Innostusta puolestaan heikensivät ammatillista koulutusta koskevat säästöt ja resurssipula sekä muutokseen liittyvä epätietoisuus ja epävarmuus. Myös työyhteisön kielteinen ilmapiiri koettiin innostusta heikentävänä.

Tutkimukseni osoitti innostuksen ilmenevän tavoilla, jotka voivat auttaa myös reformin tavoitteiden saavuttamisessa. Reformissa on lupa innostua, uudistaa ja uudistua – yhdessä tehden. Opiskelija on ykkönen myös reformin jälkeen.

Innostuksen voima on myönteisissä tunteissa. Se on luonteeltaan sosiaalista ja tarttuvaa. Parhaimmillaan innostus on organisaatioita muuttava voima, joka vahvistaa yksilöiden ja koko oppilaitosyhteisön voimavaroja, hyvinvointia ja kykyä kohdata muutoksia.

Koska reformi muuttaa opettajuutta, tarvitaan tilaa ja aikaa myös ammatillisen identiteetin, perustehtäväkäsitysten sekä yksilöllisten kokemusten ja tunteiden käsittelyyn. Myönteisessä ja arvostavassa ilmapiirissä on helpompi kohdata uusia haasteita ja innostua muutoksista. Onnistumisen avaimet ovat mahdollisuudessa vaikuttaa, osallistua ja käyttää omia vahvuuksiaan.

Jokainen voi myös itse vaikuttaa työpaikan myönteiseen vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin, ja olla mahdollistamassa muiden innostumista.

Reformi on mahdollisuus innostua! Opettajien innostukseen liittyvä pro gradu -tutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä: http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201706022383.pdf

Kirjoittaja

Sanna Wenström
Koulutuskoordinaattori, Ammattiopisto Luovi

Wenström Sanna