Hyvinvointialue- ja TE-uudistukset työllistävät ammatillista koulutusta

04.05.2023

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien aikaresursseja koetellaan, kun yhteistyöverkostot ympärillä ovat muutoksessa. Moni asia on sovittu ja sovittava uusiksi. Samalla uudistukset alleviivaavat koulutuskentän moninaisuutta ja sirpaleisuutta. 

Hyvinvointialueyhteistyöllä liikkeelle

Kun oppilaitosten arki kesän 2023 jälkeen käynnistyy, täytyy koulutuksen järjestäjillä olla valmiina nykymuotoinen koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma. Opiskeluhuoltosuunnitelmien lisäksi hyvinvointialueyhdyspintaan sisältyy yhteistyövelvoite, johon yhden foorumin tarjoaa Alueelliset opiskeluhuollon yhteistyöryhmät (nimi voi vaihdella alueittain). Suomessa on valtakunnallisia tai useamman hyvinvointialueen alueella operoivia koulutuksenjärjestäjiä, joiden on huomioitava tämä omassa suunnitelmassaan ja käytävä neuvotteluja useamman hyvinvointialueen kanssa.  Mitä useammalla hyvinvointialueella koulutuksen järjestäjä toimii, sitä enemmän valmistelu ja koordinaatio vie koulutuksen järjestäjän resursseja.  

Asialla on väliä, koska hyvinvointialueiden palveluratkaisuilla ja resursseilla on vaikutusta asiakkaan saamiin palveluihin. Aiemman lainsäädännön puitteissa opiskelijahuollon tasa-arvoisen saavuttavuuden haasteena olivat kuntien suuret erot palvelujen toteuttamisessa.  Useamman kunnan palvelujen piirissä olevat koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet tekemään työtä sen eteen, että palvelut oppilaitoksen sisällä ovat olleet eri paikkakuntien toimipisteissä opiskeleville yhteismitallisia. SOTE-uudistuksella on haettu ratkaisua tähän haasteeseen ja hyvä niin. Jatkossa olisi kuitenkin tärkeää huolehtia, että ongelma ei siirry seuraavalle tasolle eli eri hyvinvointialueiden välisiksi eroiksi. 
 
Lisäkierroksia TE-palveluiden uudistuksesta 

Pian hyvinvointialueyhteistyön käynnistymisen jälkeen koulutuksen järjestäjät ovat toisen ison yhteistyörakenteita muuttavan uudistuksen edessä. Myös vuoden 2025 alussa realisoituva TE-palveluiden uudistus laittaa koulutuksen järjestäjien neuvottelusitkeyden ja verkosto-osaamisen koetukselle. Uusien toimintatapojen sopiminen ja uudenlaisen toimintaympäristön haltuun otto pitää koulutuksen järjestäjät kiireisenä myös tältä osin.  Suuri joukko koulutuksenjärjestäjiä mitä todennäköisimmin operoi useamman työllisyysalueen alueella. Tai yhdellä työllisyysalueella operoi useampia koulutuksenjärjestäjiä. Nähtäväksi jää, miten koulutuksen järjestäjien palvelut uudessa TE-yhdyspinnassa ovat saavutettavissa yli työllisyysaluerajojen.  

Ammatillisilla oppilaitoksilla on keskeinen rooli osaamispalvelujen tarjoajana, hankintakoulutusten tuottajana ja myös eri kielitaustoista tulevien kotouttamisesta ja valmentamisesta työelämään. Koulutuksen järjestäjät lähtevät kohti TE- uudistusta eri lähtökohdista. Osa on ollut mukana tuottamassa palveluja kuntakokeiluille, jopa yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien ja eri koulutusasteiden kanssa, ja saanut sitä kautta tuntumaa työllisyysasioiden edistämiseen kuntayhteistyössä.  Osa koulutuksenjärjestäjistä toimii erilaisissa osaamisen ja työllisyyden ekosysteemeissä, joiden myötä on olemassa valmiita vuorovaikutuskanavia ja verkosto, joka tuo voimaa uudistuksen jalkauttamiseen yhteistyössä. Osa tarvitsee kokemusten jakoa muilta koulutuksen järjestäjiltä. Sama koskee myös isoa osaa kunnista. Yhteistyö noussee keskeiseen asemaan ratkaisuja haettaessa.
 
Niin tai näin, näemme muutaman vuoden viiveellä, miten nämä uudistukset purevat. Jonkin aikaa täytyy odottaa siis odottaa, mitä vaikutuksia erilaisilla ratkaisuilla ja toimintamalleilla on eri alueilla. Menee useampi vuosi, ennen kuin saamme tilastotietoa, joka toden teolla kertoo, mihin suuntaan hyvinvointi ja työllisyys eri alueilla kehittyvät. 
 
Onnea matkaan näissä muutoksissa koulutuksen järjestäjät, paljon on työtä tehtävänä. Työnne on tärkeää niin alueiden ja maakuntien elinvoimalle kuin asukkaiden hyvinvoinnille. 

Uudenmaan liiton ennakoinnin ja koulutuksen erityisasiantuntija Henna Hyytiä työn ulkopuolella: luen kirjoja ja katson elokuvia, joiden tapahtumat sijoittuvat suosikkimatkakohteisiini ja tuttuihin paikkoihin. 

Tapahtuma 22.5.2023 klo 12.00–16.30: TE2025-uudistuksen vaikutukset Uudellamaalla >>

Kirjoittaja

Henna Hyytiä
Ennakoinnin ja koulutuksen erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto

Hyytiä Henna