Ennakointikyvykästä ja vaikuttavaa digitaalisten palvelujen yhteiskehittämistä palvelemaan jatkuvaa oppimista

20.01.2021

Otsikko toimii visionamme, kun kehitämme, vaikutamme, tuemme ja viestimme digitaalisista palveluista AMKE:n koulutuksen digitalisaation verkostossamme. Kun keväällä 2020 keskellä alkanutta korona-kriisiä mietimme verkostomme fokusta, nousi vahvasti esiin tarve yhteiskehittämiseen ja toiminnan vaikuttavuuteen. Onnistunut yhteiskehittäminen vaatii visiointia, välitavoitteita, innostusta ja pitkäjänteisyyttä, silloin myös parannetaan edellytyksiä vaikuttavaan toimintaan. 

Tärkeintä olisi olla valtakunnallinen visio ja tiekartta ammatillisen koulutuksen digitaalisista palveluista osana ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta. Sitä ei nyt ole ainakaan julkaistu, mikä tekee helposti koulutuksen järjestäjän digitaalisten palveluiden pitkäjänteisestä suunnittelusta hankalaa ja pirstoutunutta.

Kehittämisrahoitus tukemassa kehittämistoimintaa

Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeinen kasvanut OPH:n hankkeiden rooli osana koulutuksen kehittämisrahoitusta voi parhaimmillaan hienosti edistää toiminnan kehittämistä. Kuitenkin se voi myös hankaloittaa yhteiskehittämistä, pitkäjänteisyyttä ja toiminnan vaikuttavuutta, jos hankehakuaika ja sitä myötä hankkeiden suunnitteluaika jää hyvin lyhyeksi, niin kuin nyt usein käy. Tällöin uhkana on, että näistä hankkeista tulee nopeasti tehtyjä suunnitelmia hetkellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. 

Pyrimme AMKE:n koulutuksen digitalisaation verkostomme välityksellä nostamaan OPH:lle ja OKM:lle esiin digitaalisten palveluiden tarpeita, joita valtakunnallisilla hankkeilla voisi pitkäjänteisesti tukea. Ennakoitavuus myös hankehauissa olisi merkittävä kehitysaskel ammatillisen koulutuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen. 

Koulutuksen digitalisaation verkoston työn painopisteitä 

Olemme nostaneet painopisteiksemme mm. ammatillisen koulutuksen digipedagogiikan kehittämisen, henkilöstön digikyvykkyyden kehittämisen, yhteisten oppimateriaalien ja tehtävien kansalliseen jakamiseen vaikuttamisen, datastrategioiden ja asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittämisen sekä viestinnän kentälle ammatillisen digikehittämisen ajankohtaisista asioista.

Emme suinkaan verkostossamme pysty itse ”tekemään valmista” kaikista näistä asioita, mutta voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että nämä asiat nostetaan pitkäjänteisesti esiin, kun suunnitellaan esim. yllä mainittuja ammatillisen koulutuksen kehittämisrahoituksen hankehakuja tai rakennetaan ammatillisen koulutuksen digitaalisten palveluiden visiota ja tiekarttaa.

Visio, tiekartta ja yhteiskehittäminen

Nopeasti digikehittyvässä yhteiskunnassa ammatilliselle koulutukselle on ensiarvoisen tärkeää kyky reagoida työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Emme kuitenkaan voi toimia vain reaktiivisesti erilaisten ”ismien tai trendien” perässä. Voimme olla proaktiivisia ammatillisessa koulutuksessa ja suunnitella ja rakentaa hyvin suunnitellun oppimisen ekosysteemiin, jonka osana digitaaliset palvelut toimivat sujuvasti. Korkeakoulutuksen digivisiota 2030 mukaillen ”pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja ammatillisen koulutuksen uudistumisen ”.

Tällaista kokonaisvaltaista, visionääristä, välitavoitteita sisältävää ja rullaavaa kehittämistyötä tarvitsemme ammatilliseen koulutukseen. Teemme koulutuksen digitaalisen verkostona parhaamme, että saamme tällaisen ”ammatillisen koulutuksen digitaalisten palveluiden vision ja tiekartan” ammatillisen koulutuksen kehittämistyön suunnannäyttäjäksi. Halua yhteiskehittämiseen ammatillisilta koulutuksen järjestäjiltä kyllä löytyy.

AMKEn digiverkoston puheenjohtaja, Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n vararehtori Markus Oedewald työn ulkopuolella: Vapaa-ajallakin innokas oppimisen tutkija ja oppija omien mehiläisten parissa, ratsastuksessa, puusepän töissä ja kotitarveviljelijänä.

Kirjoittaja

Markus Oedewald
apulaisrehtori, Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Oedewald Markus