Betydelsen av en stark gemenskap

25.11.2019


I nuvarande regeringsprogram ges en lägesbild där utbildning är det bästa skyddet mot utslagning och brist på visioner. Tillväxt baserad på utbildning, forskning och innovationer har gett Finland förutsättningar för att bygga välfärdssamhället och höja produktiviteten. Målet med ett jämlikt samhälle är att alla ska ha möjligheter att utbilda sig så långt vingarna bär. Utbildning i sig och att man utbildar sig värderas också högt. Bildningen hör till våra viktigaste värderingar och är en garant för människans frihet.

För att gynna sysselsättningen krävs det en stark satsning på yrkesutbildning och kompetens. Arbetslivets ändrade karaktär ställer krav som betydligt ökar behovet av att uppdatera det egna kunnandet och av ett kontinuerligt lärande. Arbetslivets behov förändras i snabb takt och det kräver stor smidighet av utbildningsanordnarna. De som mest behöver utbildning deltar i den minst.

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt och jag gör bedömningen att samtliga aktörer som tillhör Amke är och ska även framöver vara yrkesutbildningsanordnare som förbereder studerande på bästa sätt för arbetslivet och fortsatta studier i en föränderlig värld. Dialog och undervisning kring faktabaserade innovativa och klimatsmarta lösningar är av mycket central betydelse i utvecklingen inom olika branscher. 

Inte ekonomi. Inte strategi. Inte teknik. Teamarbete är och förblir den avgörande konkurrensfördelen i en organisation, skriver Patrick Lencioni i boken med orginaltiteln The five dysfunctions of a team: a leadersship fable. Personalens engagemang och utveckling spelar en avgörande roll när det gäller att skapa moderna, attraktiva och fungerande lärmiljöer. Självklart ska yrkesutbildningen vara förankrad i omvärlden, med en stark och kunnig personal och i samarbete med näringsliv och andra samarbetspartners. 

Jag hoppas ni bästa läsare skapar nätverk både nationellt och internationellt för att stärka möjligheterna till mångprofessionellt samarbete.

Flera intresseorganisationer och utbildningsmyndigheter är nu i startgroparna att utarbeta färdplaner eller sk vägkartor för kunnande och lärande för år 2030. Översynen gäller hela utbildningssystemet och utvecklingen av det på båda nationalspråken. Målet är att bildning, utbildning och kunnande även i fortsättningen ska utgöra grundstenarna i samhället, stärka sysselsättningen och en hållbar tillväxt samt erbjuda verktyg för att öka Finlands globala inflytande. Vi är alla aktiva i den ständiga utvecklingen. Som Amke medlemmar formar vi framtiden!

Kirjoittaja

Max Gripenberg
Direktör, Optima samkommun

Gripenberg Max