AMKE:n hallitusohjelmatavoitteet 2015–2019

29.12.2014

AMKE:n hallitusohjelmatavoitteet 2015–2019:

Suomeen laaditaan kokonaisvaltainen ammattiosaamisen strategia 2025
Julkisesti rahoitettujen koulutuspalveluiden reagointikykyä ja digitalisaatiota parannetaan
Valtionosuusrahoitus myönnetään edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille
Koulutukseen ja koulutuksen järjestämiseen liittyviä verokäytänteitä yhdenmukaistetaan
Koulutusviennin esteet puretaan

Suomeen laaditaan kokonaisvaltainen ammattiosaamisen strategia 2025

 • ammatillista koulutusta on kehitettävä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti
 • digitalisoituvan työelämän tulevaisuudenkuva on kiteytettävä
 • strategia on rakennettava kiinteässä yhteistyössä työ-ja yrityselämän sekä koulutuksen järjestäjien kanssa
 • toimialamurrokset mukaan lukien koulutustoimialan murros tunnistettava
 • varmistettava riittävät resurssit kehittää ammatillista koulutusta ja järjestäjäorganisaatioiden henkilöstön osaamista vastaamaan muuttuvan työn ja työelämän, esim. digitalisaation, haasteisiin
 • ammattiosaaminen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee olla kiinteä osa innovaatiorakennetta

Julkisesti rahoitettujen koulutuspalveluiden reagointikykyä ja digitalisaatiota parannetaan

 • työelämässä ja työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset haastavat ammatillisen koulutuksen ja muutoksiin on pystyttävä vastaamaan aiempaa nopeammin, joten
 • koulutuspalveluja tulee kehittää siten, että ne palvelevat sekä ennakoituja että ennakoimattomien muutosten synnyttämiä koulutustarpeita
 • tutkintoja on kehitettävä niin, että ne tuottavat sekä perusosaamista että tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa osaamista, jolloin tutkintorakenteiden ja tutkintojen on oltava joustavia ja moduulipohjaisia
 • tutkintojen suuntaamisen tulee perustua jatkuvaan työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön
 • työvoimakoulutuskonseptia tulee kehittää vastaamaan ennakoimattomista muutoksista johtuviin välittömiin palvelutarpeisiin

Valtionosuusrahoitus myönnetään edelleen koulutuksen järjestäjille

 • ammatillisen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoituksen myöntäminen suoraan koulutuksen järjestäjille on laadukkaan, vaikuttavan ja tehokkaan koulutuksen elinehto
 • selvitettävä tulosohjaukseen perustuvan suoran valtionrahoitusmallin käyttöönottoa ammatillisessa koulutuksessa

Koulutukseen ja koulutuksen järjestämiseen liittyviä verokäytänteitä yhdenmukaistettava

 • arvonlisäverokäytänteiden tulee olla samat eri koulutusasteilla siirryttäessä oikeudellisesta muodosta toiseen
 • varainsiirtoverokäytänteet tulee olla samat eri koulutusasteilla siirryttäessä oikeudellisesta muodosta toiseen
 • koulutuksen verokäytänteet kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta tulee selkiyttää

Koulutusviennin esteet puretaan

 • mahdollisuus myydä tutkintotavoitteista koulutusta muun muassa nk. kolmansien maiden kansalaisille sekä yrityksille ja yhteisöille
 • lakeihin ja asetuksiin, jotka säätelevät ammatillisten tutkintojen maksuttomuutta, opintososiaalisia etuuksia ja tutkintojen kielitaitovaatimuksia, tulee tehdä tarvittavat muutokset, jotta tutkintotavoitteinen ammatillinen koulutus voidaan tuotteistaa tarjottavaksi Suomen rajojen ulkopuolella