Opiskelijalle jatkuvaa ohjausta ammatillisessa koulutuksessa

30.10.2017

Ensi vuoden alussa voimaan tulevassa ammatillisen koulutuksen uudistuksessa on tavoitteena lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllistää opintopolkuja. Opiskelija pääsee nopeammin työelämään, kun hän opiskelee vain sitä, mitä ei vielä osaa. Selvitysten mukaan työpaikalla opiskelu edistää opiskelijoiden työllistymistä opintojen jälkeen.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on monissa tutkimuksissa todettu motivoivaksi tavaksi hankkia osaamista. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön teettämissä ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksissa oppilaitosten työvaltainen opetus ja erityisesti työpaikalla opiskelu ovat tärkeitä syitä siihen, että ammatillisessa koulutuksessa viihdytään. Viihtymistä lisää nuorten mukaan sekin, että heitä arvostetaan ja heihin luotetaan.

Eri yhteyksissä on esitetty huolta siitä, että ammattiin opiskelevista nuorista ei huolehdittaisi ammatillisen koulutuksen reformissa. Yksilölliset opintopolut ja työpaikalla opiskelu eivät tarkoita, että ammattiin opiskelevat nuoret jätettäisiin selviämään yksin opinnoistaan tai että he eivät saisi tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta. Päinvastoin. Lain mukaan opiskelija saa osaamistavoitteensa saavuttamiseksi tarvitsemansa ohjauksen opintojensa eri vaiheissa. Myös erityisen tuen, jos siihen on tarvetta. Opiskelijaa ohjataan ennen koulutusta, koulutuksen aikana, työhön siirtymisessä ja työssä kehittymisessä tilanteensa ja tarpeidensa mukaisesti.  Osa opiskelijoista etenee nopeammin ja itsenäisemmin, jolloin resursseja voidaan suunnata niihin opiskelijoihin, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea päästäkseen unelmiensa uralle. 

Jokaiselle opiskelijalle, nuorelle ja aikuiselle, laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma yhdessä opiskelijan ja myös työpaikan edustajan kanssa. Yhteistyö työpaikan ohjaajan kanssa on luontainen osa opiskelijan opintopolun toteutumista. Suunnitelmaan kirjataan, millä opetuksen, ohjauksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmällä osaaminen parhaiten karttuu niin, että opiskelija saa suoritettua tutkinnon tai osia siitä. Yhteisöllisyys, työelämätaidot ja opiskelijoiden vertaistuki huomioidaan koulutuksen toteuttamisessa. Jokainen saadaan mukaan koulutukseen ja yhteisöön niin, että voi kasvaa omaan parhaaseensa. 

Reformi muuttaa toimintatapoja ja syventää yhteistyötä työelämän kanssa. Sen myötä ammatillinen koulutus saadaan vastaamaan toimintaympäristön luomiin haasteisiin entistäkin paremmin. Opettajan työstä tulee entistä ohjaavampaa. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan esimerkiksi valtionavustushankkeilla, täydennyskoulutuksilla ja työelämäjaksoilla. Työpaikan ohjaajien osaamista kehitetään myös.

Reformin toteutumista arvioidaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa muun muassa reformin vaikutuksia opintojen keskeyttämiseen ja koulutustakuun toteutumiseen. 
 

Kirjoittajat

Mika Tammilehto
Ylijohtaja, ammatillinen koulutus, opetus- ja kulttuuriministeriö

Tammilehto Mika

Anni Miettunen
Ammatillisen koulutuksen johtaja, Opetushallitus

Miettunen Anni

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi