Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Koulutusuudistukseen vuoropuhelussa yritysten kanssa

15.08.2017

Ammatillisen koulutuksen uudistus keskusteluttaa työelämää. Kuopion alueen kauppakamarin teollisuus- ja osaamisvaliokunnissa asia on pysynyt tiiviisti kevään kokousten agendalla. Koska uudistuksen myötä koulutusta aiotaan siirtää enenevissä määrin työpaikoille, se luonnollisesti herättää yrityksissä kysymyksiä.

Keskustelua on syntynyt erityisesti näistä aiheista:

Mitä muutos tarkoittaa yrityksellemme?

Mitä koulutusuudistus tarkoittaa yrityksemme kohdalla, mitä meiltä odotetaan ja miten me siitä hyödymme?

Tähän tarpeeseen tarvitaan riittävästi viestintää, jossa kerrotaan yrityksille suunnatuista odotuksista. Viestintää on tehty nyt runsaasti koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta, ja työnantajille suunnatuille tiiviille, selkokieliselle ohjeille on vielä tarvetta.

Lisäksi vuoropuhelua voidaan mahdollistaa erilaisilla yrityksille suunnatuilla koulutus- ja keskustelutilaisuuksilla. Esimerkiksi Kuopion alueella näitä toteutetaan Savon Koulutuskuntayhtymän Työpaikalla tapahtuu -hankkeen ja Ylä-Savon Ammattiopiston Osuvasti ammattiin -hankkeen toimesta.

Tunnetaanko yrityksemme tarpeet aidosti?

Miten oppilaitos kykenee vastaamaan juuri oman yrityksemme osaamistarpeisiin? Tunnetaanko yrityksemme tarpeet? Huomioidaanko koulutuksessa tarpeeksi osaamistarpeiden muutos yksilötason moniosaajuuteen ja yhtäältä oman alansa huippuosaajiin?

Yrityksissä on yrityskohtaisia tarpeita ja tarpeiden muutos on arkipäivää. Yhä enemmän kysytään osaajia, jotka hallitsevat kapea-alaisen tutkinnon sijaan monialaisia taitoja. Toisaalla arvostetaan osaajia, jotka ovat oman alansa eksperttejä.

Uudistus mahdollistaa opiskelijoiden henkilökohtaiset osaamispolut ja valinnaisuutta. Opettajille muutos merkitsee myös entistä tiiviimpää yhteyttä yrityksiin. Yrityksen ja opettajan välinen hyvä suhde on keskeinen molemminpuolisen ymmärryksen kehittämiseksi. 

Mikä on yrityksemme vastuu?

Täytyykö yrityksemme ottaa nuorista myös kasvatuksellista roolia? Voidaanko yritykseemme valikoida vain hyvä opiskelija-aines?

Oppilaitos kantaa edelleen koulutus- ja kasvatusvastuun, jolloin yritys itse punnitsee oman roolinsa. Huomattavaa kuitenkin on, että yritykselle työpaikalla vieraileva nuori on loistava tilaisuus vaikuttaa tulevaan työvoiman saatavuuteen. Oppilaitosyhteistyö on yrityksille usein myös laajemman yhteiskuntavastuun ja arvojen toteuttamista.

Miten voimme yhdessä menestyä?

Oppilaitos-yritysyhteistyössä onnistuminen vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen. Miten yhteisesti voimme parantaa ammatillisen koulutuksen ja eri alojen kiinnostavuutta? Miten luomme uusia, innovatiivisiakin toimintamalleja yhteistyölle?

Kuopion alueen kauppakamarin jäsenyritykset ovat Alueiden kilpailukykyselvityksen (2016) mukaan maan aktiivisimpia oppilaitosyhteistyössä ja kokevat sen hyvänä.

Koulutusuudistuksen vieminen käytäntöön on hedelmällistä juuri nyt – tämä tilaisuus yhdessä menestymiselle kannattaa käyttää!

Kirjoittaja

Johanna Haapakorva
Koulutuspäällikkö, Kuopion alueen kauppakamari

Haapakorva Johanna

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi